Visa sökformulär

Tillgänglighet

Vårt mål är att skapa ett Västerås som är tillgängligt för alla. Det gör vi med devisen: Nödvändigt för någon och till nytta för någon annan. Staden är till för alla.

Tillgänglighet - för ett samhälle där alla kan leva

Tillgänglighet i den byggda miljön är en grund­förut­sättning för att alla ska kunna delta i sam­hälls­livet. Det betyder att både fullt rör­liga personer och personer med ned­satt rörelse­för­måga ska kunna vara både i byggnader och utom­hus.

Även personer med ned­satt orienterings­förmåga ska kunna vistas i den byggda miljön. Det gäller bland andra syn- och hörsel­skadade.

Västerås stad delar årligen ut Tillgänglighetspriset med syftet att öka drivkrafterna i skapandet av en mer tillgänglig kommun.

Så här gör du

Så här gör du

Anmäla enkelt avhjälpta hinder

Om du hittar ett hinder som enkelt kan av­hjälpas kan du anmäla det till stads­bygg­nads­för­valtningen. Det kan du göra genom att antingen

 • fylla i och skicka in blanketten Enkelt av­hjälpt hinder, an­mälan om.
 • eller ringa 021-39 00 00 och berätta om hindret.

Blankett för att anmäla enkelt avhjälpta hinder.Word

För att under­lätta så har Boverket tagit fram en check­lista. Där kan du som fastighets­ägare eller rörelse­idkare själv gå igenom om det finns några enkelt av­hjälpta hinder i lokalen. Check­listan hittar du i en länk under detta stycke.

Boverkets checklista för kontroll av publika lokaler.PDF

Nominera till tillgänglighetspriset

Så här nominerar du

 • lämna in en blankett i Stadshusentrén
 • skicka e-post till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
 • ring till oss på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller
 • skicka brev till Västerås stad, Byggnadsnämnden, 721 87 Västerås.

Blankett för nominering till tillgänglighetspriset.PDF

Det här behöver vi veta

 • vem, vad eller vilka du vill nomi­nera
 • vad för­bättringen gäller
 • motivering till varför du tycker ditt förslag ska vinna
 • dina kontakt­uppgifter. Namn, adress, telefon och e-postadress.

Tillgänglighet för dig som ska besöka en lokal

Vill du veta hur till­gäng­lig­heten är när du ska be­söka en lokal eller plats? Då är det bäst att ta kontakt med verk­sam­heten som på­går där. Du kan också höra av dig till företaget Accessum, telefon 021-338 05 30. Det var Accessum som gjorde inventering till den tillgänglighetsdatabas vi tidigare hade. Den har vi tyvärr inte till­gång till längre, men vi arbetar med att göra en ny.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Tillgänglighetspriset

Till­gäng­lighets­priset ska gå till den som på något sätt har gjort en för­bättring av till­gäng­lig­heten inom kommunen. Med till­gäng­lig­het menas till­gäng­lig­het och använd­bar­het för alla. Det gäller in­klusive till exempel personer med ned­satt rörelse- eller orienterings­för­måga.

För­bättringen kan vara något i den byggda miljön eller något i naturen. Men det kan även vara något annat som före­kommer inom kommunen. För­bättringen kan gälla till­gäng­lig­het till något, i något eller med hjälp av något. Det kan till exempel röra sig om en byggnad, en in­forma­tions­tjänst, en anläggning eller ett tekniskt hjälp­medel.

Vinnaren kan vara en eller flera personer, ett före­tag eller en förening. Vinnaren kan också vara en offentlig för­valtning eller flera av dessa i sam­verkan.

Inget tillgänglighetspris delas ut 2017

2015 års pris gick till mobilappen Fritt fram. Den ska göra det enklare att hitta in­formation om offent­liga platsers till­gäng­lighet. Den visar bland annat hur det går att komma fram och listar olika platsers för­ut­sättningar.

2014 fick Johan Seige priset för att syn­skadade kan bevara sitt val hemligt genom en så kallad läs­maskin. Den fungerar på så sätt att val­sedeln skannas och texten läses upp av en tal­syntes.

2013 vann Zoomability AB för uppfinningen Zoom.

2016 och 2017 delades inget tillgänglighetspris ut.

Vill du läsa mer om vilka kriterier som gäller för priset, så finns de i länken här nere.

Länk till kriterier för Västerås stads tillgänglighetspris.PDF

Det är bygg­nads­nämnden som varje år utser en vinnare och priset delas ut vid kommun­full­mäktiges möte i december. Den 3 november 2008 tog kommun­styrelsen tog beslut om att in­rätta ett till­gäng­lig­hets­pris. Syftet var och är att öka driv­krafterna i skapan­det av en mer till­gäng­lig kommun. Priset består av ett konst­verk från Ateljé Skeppar­backen, en pris­summa om 10 000 kronor samt ett diplom.

Enkelt avhjälpta hinder

När det finns enkelt av­hjälpta hinder i publika lokaler och på all­männa platser, ska de åt­gärdas. Det gäller

 • de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar
 • platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen.

Läs mer om till­gäng­lig­het på Boverkets webb­plats. Där kan du läsa om vad som menas med Enkelt avhjälpta hinder, och hur man kan ta bort dem. Det finns också en bra broschyr som Boverket har tagit fram. Den heter Enkelt avhjälpt i lokaler.

Länk till Boverkets webbplats om enkelt avhjälpta hinder.länk till annan webbplats

Länk till Boverkets broschyr Enkelt avhjälpt i lokaler.PDF

Lagen säger att nya byggnader ska vara tillgängliga

Alla byggnader vara till­gäng­liga och använd­bara för personer som har en ned­satt för­måga att röra eller orientera sig. Det gäller även för an­läggningar, tomter och all­männa platser. Det är enligt plan- och bygg­lagen. Kraven på till­gäng­lighet gäller när det byggs nytt och när en byggnad byggs om. De gäller också när en byggnad byggs till eller ändras på något annat sätt. I lagen står det också att använd­bar­het för personer med ned­satt för­måga att röra eller orientera sig är ett allmänt intresse vid plan­läggning och i bygg­lovs­ärenden.

Kontakta oss

Till­gäng­lig­hets­råd­givare

Svarar på frågor och ger råd om till­gäng­lig­het.

Telefon: 021-39 00 00

Pelle Forsberg

Funktionshindersam­ordnare

Telefonnummer: 021-39 26 39

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 21 november

  Torsdagen den 21 november sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 12 december

  Torsdagen den 12 december sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Parkeringsyta i Bäckby stängs av

  Onsdagen den 23 oktober stängs Västerås stads parkeringsyta nära vårdcentralen i Bäckby. Anledningen är att Mimer köpt tomten för att bygga hus.

 • Bjurhovdagaraget öppet

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades i söndags är nu öppet igen.

 • Första spadtaget vid Viktor Larssons plats

  Med ett symboliskt första spadtag startade Anna Thunell, ordförande i tekniska nämnden och Jonas Bresser, verksamhetschef vid Växhuset ombyggnaden av Viktor Larssons plats.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?