Visa sökformulär

Södra Källtorp

Välkommen att delta i markanvisning för utveckling av bostäder i den nya stadsdelen Södra Källtorp (före detta Wenströmska skolan), nordväst om Västerås stadskärna.

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer att lämna anbud med markpris, projekttidplan och idé om utformning och gestaltning för ny bostadsbebyggelse i Södra Källtorp. Markanvisningen görs genom ett jämförelseförfarande. Vi anvisar nu den första utbyggnadsetappen som består av två markområden, Höjden, som är markerad med 1A i illustrationen, och Gården, som är markerad med 1B. Du väljer om du vill lämna anbud på ett av områdena eller båda två.

Illustration över Södra Källtorp som visar olika hustyper, var det finns träd och skog, var idrottsplaner, dammar, vägar med mera är placerade.

Illustration: Archus

1A Höjden

Ligger i områdets nordöstra del. Kvarteret innehåller byggrätt för max 10 700 m² BTA för bostäder. Området är kuperat och består av bergig och skogsklädd mark. Staden kommer att avverka skogen innan tillträdet.

1B Gården

Ligger på platån där Wenströmska skolan idag ligger. Skolan kommer att rivas innan tillträdet. Kvarteret innehåller byggrätt för max 5 000 m² BTA för bostäder.

Bakgrund

Södra Källtorp är en stadsomvandling, från skola till en diversifierad stadsdel. I närhet till det populära Källtorp skapas ett bostadsområde med direkt access till natur, skidbacke och idrottsplats. I området kommer även ett modernt äldreboende att etableras. Stadsdelen har en spännande områdesstruktur där det skapas en varierad bebyggelse för alla åldrar.

Målsättning

Stadens målsättning är att skapa ett attraktivt bostadsområde med allt från småhus till stadsvillor. Målet är också att byggandet av bostäderna påbörjas så tidigt som möjligt, eftersom behovet av nya bostäder i Västerås är stort.

Mejla ditt förslag till oss

Förslag med handlingar och anbud ska ha kommit in till Västerås stad senast 2019-09-30. Du kan lämna anbud på ett av områdena eller båda två. Inskickade handlingar kommer att behandlas med sekretess under markanvisningsprocessen.

Skicka förslagshandlingar i pdf-format med e-post till:
fastighetskontoret.myndighetsbrevlada@vasteras.se
Ange ”Markanvisning Södra Källtorp, etapp 1” i ämnesraden.

Under relaterade dokument längre ner på den här sidan hittar du alla dokument som hör till markanvisningen.

Kontakt och frågor

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås stads webb. Se kontaktformuläret Kontakta oss längre ner på den här sidan. Frågor och svar av allmänt intresse publiceras på den här webbsidan.

Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig uppdaterad med information som redovisas på hemsidan.

Under perioden 8 juli-2 augusti 2019 besvaras inga frågor och svar på grund av semester. De besvaras så snart vi är tillbaka. 2019-09-20 är sista dagen för frågor innan inlämning av anbud.

Frågor och svar

Kan jag lämna anbud för bara ett område?

Ja, du väljer om du vill lämna anbud för ett av områdena 1A Höjden eller 1B Gården eller om du vill lämna anbud för båda områdena.

Hur många byggaktörer tänker ni anvisa till?

Vi anvisar två markområden i den första utbyggnadsetappen (läs mer i förfrågningsunderlaget under relaterade dokument längre ner på den här sidan). Eftersom det går att lämna anbud för ett eller båda områdena vet vi ännu inte hur många byggaktörer vi kommer att anvisa till i den första utbyggnadsetappen. Vi planerar att göra fler markanvisningar i takt med att Södra Källtorp byggs ut.

DWG-filen som ligger under relaterade dokument saknar information om gator och höjdkurvor. Ska det vara så?

Nej, det var en miss av oss. Vi ber om ursäkt. Nu har vi publicerat en uppdaterad DWG-fil som även visar gator och höjdkurvor för markanvisningsområdena. Filen har nummer 7.

Hur kommer ni att vikta utvärderingskriterierna markpris, utformning och gestaltning samt projekttidplan?

Anbudslämnare får poäng inom en tiogradig skala för respektive delområde markpris, utformning och gestaltning samt projekttidplan. Markpris och utformning viktas lika och högre än projekttidplan. Kriterierna viktas sedan samman till en helhet.

Kan vi lämna ett anbudsförslag för flerbostadshus i tre våningar som har fler än 6 lägenheter per byggnad?

Nej, flerbostadshusen ska rymma 4-6 lägenheter enligt detaljplanens bestämmelser. Förslagen i anbudet ska stämma med de bestämmelser som står på plankartan. Det är en förutsättning för att förslaget ska utvärderas.

Det står att i en del av planområdet så ska flerbostadshus innehålla 4-6 lägenheter och ett tillägg om att fastighetsstorleken ska vara 1200 m². Vilka lägenhetsstorlekar tänker ni er? Eller menar ni BYA?

Fastigheten ska vara minst 1200 m², det avser inte BYA. Det som regleras för flerbostadshusen är alltså att max antal lägenheter ska vara 6 stycken, våningsantal samt minsta fastighetsstorlek 1 200 m².

Hur många BTA är max för ett hus?

Detaljplanen reglerar inte BTA per byggnad utan det finns ett generellt BTA per delområde som byggaktören har att röra sig med.

Kvarteret för område 1B innehåller byggrätt om max 5 000 m² BTA för bostadsbebyggelse. Ingår då BTA för friliggande bostadsförråd och miljöbodar?

BTA är (om inget annat anges) total BTA inklusive förråd, garage och miljöbodar. Även så kallad mörk BTA ska räknas.

Flygvy över Södra Källtorp

Det är lätt att ta sig till Södra Källtorp genom att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. På gångavstånd finns förskola, park, skog och idrottsplats för rekreation och idrott. Illustration: Archus

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

Nytt i Västerås

 • Ny digital tjänst underlättar för restauranger

  Västerås stad har nu anslutit sig till den nationella plattformen verksamt.se, som gör det lättare för restaurangföretag att ansöka om de tillstånd de behöver för att driva sin verksamhet. De företag som redan har sina tillstånd behöver inte göra någonting.

 • Välkommen på invigning av Vasagatan!

  Den 26 september kl. 16.30 –18.00 är du välkommen på invigning av Vasagatan och roa dig kungligt! Vi firar att stöket är över och att gatan är finare och mer tillgänglig för alla.

 • Nu förbättrar vi flera lekplatser!

  Inom kort börjar vi renoveringen av fyra lekplatser runt om i Västerås. Dessa ska bland annat få nya, fina gungor, sittbänkar, klätterställningar och sandlåda. Mer lek och bus helt enkelt!

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?