Markanvisning Jakobsbergsplatsen

Markanvisningen är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade 2020-04-21, § 94, att markanvisningen går till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Markanvisningen är avslutad!

Inbjudan att lämna anbud

Marknadens aktörer inbjuds att lämna anbud avseende bebyggelse av förskola, trygghetsboende, gruppboende eller liknande verksamhet på Jakobsbergsplatsen, Jakobsberg. Staden har för avsikt att anvisa marken till en byggaktör. 

Ert förslag med handlingar och anbud ska sändas till Teknik- och fastighetsförvaltningen senast 2020-02-24.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Anbudet ska innehålla

  • Markpris
  • Redovisning av punkterna i grundkriterierna samt motivering av vald exploatering/användning
  • Placering av byggnad och ianspråktagande av markyta. Beskrivning i text och bild hur vald verksamhet förhåller sig till omgivande bebyggelse, topografi, vegetation och stigar
  • Hustyper, volymer
  • Parkering och trafiklösning

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i filen "Program markanvisning, Jakobsbergsplatsen 2020-01-16", se under rubriken Relaterade dokument nedan.

Rättelse gällande träd som ska bevaras

I bilagan ”Baskarta, Jakobsbergsplatsen” är platsen där de tre träd som ska bevaras markerad med blå ring. Men olyckligtvis har ringen hamnat lite fel. Nedanstående markering i rött visar den rätta platsen för de träd som ska bevaras.

Bilden visar en karta över platsen där det finns tre träd som ska bevaras. Röd ring visar det rätta stället, så blå ring gäller inte längre.

Bilden visar en karta över platsen där det finns tre träd som ska bevaras. Röd ring visar det rätta stället, så blå ring gäller inte längre.

Frågor och svar

Vilken typ av verksamhet ska byggas på området?

Ni får själva avgöra vilken typ av verksamhet som passar in i området (exempelvis förskola, gruppboende, trygghetsboende, demensboende eller liknande samhällsnyttig verksamhet).

Finns det några krav på storlek?

Under avsnitt "Begränsning av bebyggelse" står de förutsättningar som gäller, bland annat att det ska vara högst två våningsplan och att byggnadens markavtryck ska motsvara cirka 1200 kvm.

Vilken typ av upplåtelseform gäller?

Upplåtelseform är valfri.

Kan vi själva välja vem som får använda fastigheten efter färdigställande?

Ja, så länge verksamheten räknas som samhällsnyttig är det upp till er att välja framtida hyresgäst eller köpare.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument