Markanvisning Forstmästaren 1, dp 1841

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse på fastigheten Forstmästaren 1 på Malmaberg i Västerås, dp 1841. Upplåtelseform på samtliga bostäder ska vara ägarlägenheter.

Markanvisningen är avslutad.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse på fastigheten Forstmästaren 1 på Malmaberg i Västerås. Syftet med denna markanvisningstävling är att få fram intressanta bostadsbyggnadsidéer i upplåtelseformen ägarlägenheter till en fastighet vars närhet till två av Västerås största arbetsplatser Västmanlands sjukhus och Finnslätten gör det till en attraktiv plats att bo och leva på. 

Detaljplan för markanvisningsområdet, dp 1841, har vunnit laga kraft 2018-05-02. Markanvisningsområdet är cirka 5800 kvm stort. Tänkt byggnation ska överensstämma med gällande planbestämmelser samt följa de övriga förutsättningar som finns angivna i planbeskrivningen. Detaljplanen är begränsad till att innefatta fyra punkthus där plats för dagvattendamm, lekytor och parkering ska innefattas. Planen gör det möjligt att bygga bostadshus med cirka 85 lägenheter.

Utvärderingen kommer att bedömas utifrån inlämnat markpris.

För att kunna garantera en rättssäker hantering av inkomna anbud ska dessa inte längre mejlas in till Västerås stad, utan lämnas in i pdf-format i systemet e-avrop via länk https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=70619 senast 2022-03-21. För att kunna göra detta krävs att man har ett konto i e-avrop. Kontot är kostnadsfritt. E-avrop ska enbart användas för inlämning av anbud.

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås stads webb på denna sida, under Kontakta oss. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras här. Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig ­uppdaterad med information som redovisas nedan under Frågor och svar. Frågor och svar kommer inte hanteras i e-avrop. Sista dagen att inkomma med frågor är 2022-03-07.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Västerås stad.

Anbudet ska innehålla

  • Undertecknade personers fullmakt att företräda byggaktören vid markanvisningstävling
  • Registreringsbevis för byggaktören
  • Dokument som visar att byggaktören uppfyller grundkraven i denna inbjudan
  • Erbjudet pris för fastigheten Forstmästaren 1 i kronor (SEK).
  • Kortfattad beskrivning innehållande: koncept, kvadratmeteruppgifter och antal lägenheter, material, färgsättning och byggnadsteknik
  • Situationsplan i skala 1:400

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "PM markanvisning Forstmästaren 1", se rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

Är ni ok med att göra ägarlägenheter som först förvaltas?

Nej, ägarlägenheterna ska säljas direkt och inte säkras upp som ett förvaltningsprojekt.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument