Visa sökformulär

Markanvisning Fäbodvallen Gäddeholm

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bebyggelse av bostadshus i äganderättsform enligt gällande dp1747 inom området Fäbodvallen på Gäddeholm. Marknadens aktörer inbjuds att inkomma med förslag på exploatering, samt anbud.

Markanvisningen är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade 2020-11-17 § 246 att markanvisa Fäbodvallen 20 och Fäbodvallen 33-39, Malmen, Gäddeholm, till Carpenter i Mälardalen AB.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bebyggelse av bostadshus i äganderättsform. Marknadens aktörer inbjuds att inkomma med förslag på tänkbar exploatering, samt anbud.

Ert förslag med handlingar och anbud ska sändas till teknik- och fastighetsförvaltningen senast 2020-10-16.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Anbudet ska innehålla

  • Redovisning av punkterna i grundkriterierna samt motivering av vald exploatering/användning. Staden bedömer om byggaktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet.
  • Placering av byggnad och ianspråktagande av markyta.
  • Hustyper, volymer.
  • Parkeringslösning.
  • Markpris fördelat per fastighet.
  • Tid till byggstart i förhållande till tidpunkt för markanvisningsavtalets tecknande.
  • Maximalt totalpris som byggaktören kommer att sälja fastigheterna med nyckelfärdigt hus för till kund.

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Program markanvisning, Fäbodvallen 2020-09-04", se rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

Vilken typ av bebyggelse gäller för området?

Bostäder. Friliggande enbostadshus, parhus i grupp, kedjehus, radhus, flerbostadshus.

Finns det några krav på storlek?

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad får vara 8,5 m och för komplementbyggnader högst 5 m. Detaljplan Malmen 1, Dp1747, ska följas.

Dp1747

Vilken typ av upplåtelseform gäller?

Äganderätt.

Bedömning av totalpris?

Det görs en bedömning av det maximala totalpris som byggaktören kommer att sälja fastigheterna med nyckelfärdigt hus till kund. Görs den bedömningen per kvadratmeter?

Nej. Bedömningen av priset är totalpris oavsett kvadratmeter.

Kan fastighetsgränserna justeras för annan tomtindelning?

Ja. Fastighetsgränserna kan justeras. Vad som kan byggas och hur stora fastigheterna behöver vara för olika typer av bebyggelser går att läsa i planbestämmelserna, dp1747.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Relaterade dokument