Visa sökformulär

Bostadsbyggande

Västerås växer och det finns ett stort behov av fler bostäder. 2018-2021 är målet att 5000 nya bostäder tillkommer, det vill säga 1 250 bostäder/år. Västerås stad har utarbetat en plan för att underlätta bostadsbyggandet och vill samarbeta ännu mer med byggherrar.

En växande stad

​I en växande stad är det viktigt att hålla tempot uppe i planering och byggande. Lika viktigt är det att de områden som byggs är attraktiva och hållbara i ett långsiktigt perspektiv.

För att staden ska nå målen för bostadsförsörjningen är ett brett samarbete nödvändigt. Det gäller både internt mellan stadens nämnder och bolag samt externt med fastighetsägare, byggherrar, näringsliv, akademi, kommuner i regionen och invånare i Västerås.

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande

Västerås växer med ca 2000 personer per år och Översiktsplan 2026 har därför en planeringsinriktning att Västerås kan ha 230 000 invånare år 2050. Eftersom bostadsbyggandet inte har varit i nivå med befolkningsutvecklingen under stora delar av 2000-talet innebär det att staden tar höjd för att 40 000 nya bostäder kan behöva byggas till år 2050.

Tecknad bild på en byggkran.

Aktuellt bostadsbyggande

Det finns ett flertal områden runt om i Västerås där det redan finns planer på att bygga bostäder, där detaljplanen har vunnit laga kraft. I dessa områden kommer det att påbörjas och färdigställas byggnation inom de närmaste åren.

I Västerås är behovet av bostäder stort. Därför finns det ett flertal detaljplaner för nya bostadsprojekt. Dessa projekt är i olika skeden i den demokratiska planprocessen.

Det finns också ett flertal projektidéer för nya projekt. Många kommer staden inte att gå vidare med, men ett flertal ska utredas i en detaljplan (om de får ett planuppdrag beslutat av byggnadsnämnden). Du kan läsa mer om kommunens planarbete via länken nedan.

Kommunens planarbete

Västerås stad har tagit fram en karttjänst som redovisar planerad, påbörjad och färdigställd bostadsbyggnation 2015-2021. I kartan redovisas också kommande markanvisningar översiktsplan 2026 samt vilken som är den primära upplåtelseformen inom en stadsdel.

Karta över bostadsbyggandet i Västerås Länk till annan webbplats.

Markanvisningar

Markanvisningar är på gång för flera olika platser runt om i Västerås.

Markanvisningar i Västerås

Mål och indikatorer för bostadsförsörjningen

För att svara upp mot visionen Västerås 2026 och Översiktsplan 2026, det vill säga att Västerås ska vara attraktivt och hållbart ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv, har staden tagit fram fyra mål för bostadsförsörjningen med tillhörande målsatta indikatorer.

Mål för Västerås bostadsförsörjning 2018-2021

 1. BOSTÄDER FÖR ALLA – Alla invånare ges förutsättningar att leva i goda bostäder.
 2. BOSTÄDER FÖR FLER – Planera för 40 000 nya bostäder till år 2050.
 3. BOSTÄDER PÅ RÄTT PLATS – Komplettera balanserat i Västerås tätort och i serviceorterna
 4. BOSTÄDER PÅ RÄTT SÄTT – Bygg hållbart och klimatsmart i samarbete med marknaden.

Utmaningar

För att klara den framtida bostadsförsörjningen står Västerås stad inför flera utmaningar, till exempel att:

 • öka tillgången på kommunal mark för att kunna styra utvecklingen av bostadsbyggandet och erbjuda marknaden fler markanvisningar.
 • säkerställa att staden har rätt resurser i alla led i bostadsbyggnadsprocessen.
 • kunna hantera osäkerhet i behov av bostäder vid flyktingströmmar.
 • tillgodose behovet av bostäder för till exempel unga och äldre som inte alltid har ekonomi att efterfråga nyproduktion.
 • upprätthålla den byggtakt och ambition som finns hos byggaktörerna. 

Sammanfattningsvis

​Västerås ska vara en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. En stad där alla ska ha möjlighet att bo i bra bostäder, där bostadsdrömmar går att förverkliga och där barn och unga får en god uppväxt. En stad där god arkitektur går hand i hand med klimatsmarta lösningar och där människor får mötas.

Om du vill läsa mer om Västerås stads mål för bostadsförsörjning och hur staden ska arbeta för att nå målen kan du göra det via länkarna nedan.

Program för bostadsförsörjning 2018-2021 Pdf, 496.8 kB.

Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2021 Pdf, 611.9 kB.

Kontakta oss

Helena Felldin

Bostadsstrateg

Stadsledningskontoret

021-39 24 25

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 25 augusti

  Torsdagen den 25 augusti sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själv...

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 29 september

  Torsdagen den 29 september sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Sjä...

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 13 oktober

  Torsdagen den 13 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själv...

Nytt i Västerås