Visa sökformulär

Rytterneområdet

Aktuell information gällande Rytterneområdet till Tegelviken

Grundskolenämnden har vid extra insatt nämndsammanträde tisdagen den 4 maj 2021 fattat beslut om att bevilja ansökningar om skolskjuts från området Rytterne till Tegelvikens skola. Det gäller för resterande del av läsåret 2020-2021 samt för läsåret 2021-2022. För att kunna beviljas skolskjuts för såväl innevarande läsår som nästkommande läsår behöver vårdnadshavare fylla i en ansökan om skolskjuts.

De beslut som fattats av Grundskolenämnden per 4 maj 2021 är undantag från ordinarie bedömning/handläggning av beviljandet av skolskjuts. Planerad skola för elever boende i Rytterne kvarstår som tidigare att vara Dingtuna skola.

Planeringen att upphäva ett godtyckligt skolskjutsåkande från ett område som egentligen enligt 2012 års underlag tillhör ett annat område påbörjades läsåret 2018/2019. Planeringen verkställdes inför läsåret 2020-2021

Två bussar har under tidigare läsår passerat Rytterneområdet på sin väg till Nyckelön för att hämta upp de elever som haft rätt till sin skolskjuts från Nyckelön till Tegelviken. Dessa bussar har tidigare inte varit fullbelagda vilket gjort att obehöriga elever i Rytterneområdet har kunnat hoppa på bussen.

Det framkom under läsåret 2018-2019 att extra bussar beställts på grund av ökat antal elever.

Kommunen började i det skedet att se över vilka som faktiskt hade rätt till sin skolskjuts till den av kommunen anvisade skolan. Det visade sig då att antalet elever på Nyckelön hade ökat markant och är dagsläget är det ca 120 stycken. Se karta nedan:

Karta

Skolskjuts med upphandlad buss planeras alltid för de elever som är behöriga och som bor i sitt ”upptagningsområde” vilket visas ovan. Antalet elever kan såklart variera från dag till dag beroende sjukdom, vissa nyttjar endast på morgonen, vissa kanske har fritids och inte åker hem på eftermiddagen.

Den 12 augusti 2015 tog Grundskolenämnden beslutet (diarienummer: 2015/2258-GSN-646) att lägga ner Ekebyskolan, och i den tjänsteskrivelse som utgör underlag för det beslutet meddelas att de av nedläggningen berörda eleverna, under den tid dom hade kvar i grundskolan, fortsatt fick rätt till skolskjuts till Tegelviksskolan, dock högst 5 år. Att dessa elever fick skolskjuts under denna begränsade tid, medförde att även andra elever kunde få skolskjuts till Tegelviksskolan eftersom det inte var fullt i dessa bussar och det då inte medförde några ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. När denna förmån efter 5 år, 2020 upphörde att gälla, upphörde även denna möjlighet för de elever som hade beviljats tidsbegränsad skolskjuts på grund av att det inte medförde några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att anordna den skolskjutsen.

Mot bakgrund av ovan, så har förvaltningen sett över skolskjutsen i detta område. Detta eftersom planeringen enligt kommunallagens likställighetsprincip ska ha samma utgångspunkt som övriga skolskjutsområden i Västerås stad. Skolskjutsen ska planeras för elever som går på den av kommunen planerade skolan.

Skolskjuts på landsbygden med upphandlad skolskjuts planeras utifrån de elever som utifrån skollagen och kommunala riktlinjer, är behöriga till sin skolskjuts.

Skolskjuts är en transport mellan plats i anslutning till hemmet och skolan av elev i grundskola och grundsärskola (årskurs f-9).

Bestämmelser om skolskjuts finns i: - Skollagen (SFS 2010/800) - Skolskjutsförordningen (SFS 1970:340) - Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17)

Utöver dessa har kommunen möjlighet att besluta om skolskjutsen inom kommunen.

Nej, adresser i Rytterneområdet har aldrig varit hänvisade till Tegelviken.

Västerås stad följer de bestämmelser som framkommer i skollagen vad beträffar skolskjuts. Skollagens bestämmelser gällande skolskjuts stämmer enligt stadens uppfattning överens med de bestämmelser som finns i barnkonventionen. Barnrättsperspektivet har även beaktats vid utformandet av riktlinjerna. En granskning av riktlinjerna genomfördes under hösten 2020, och en del i detta var att beakta barnrättsperspektivet och barnkonventionen.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

    Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

  • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

    Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

  • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

    Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!