Visa sökformulär

Skolskjuts, busskort

Skolskjuts kan elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola söka. Gymnasieelever kan ansöka om busskort.

Skolskjuts - för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du kan ha rätt till skolskjuts om du går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och inte har en skola i din närhet. Det innebär att avståndet till den skola där kommunen planerar plats åt dig är:

 • Förskoleklass till och med årskurs 3: mer än 2 kilometer.
 • Årskurs 4-6: mer än 3 kilometer.
 • Årskurs 7-9: mer än 4 kilometer.
 • Gymnasiesärskola: mer än 4 kilometer.

Samma avstånd gäller inom grundskola och grundsärskola.

Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till den skola där kommunen planerar plats åt dig. Kontakta oss om du inte har en skola i din närhet och vill veta vilken skola du kan få skolskjuts till.

Om du väljer en annan än den planerade skolan är det inte säkert att du har rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om ni flyttar och barnet går kvar på samma skola.

Särskilda skäl

Du kan också få skolskjuts om du har särskilda skäl. Det kan till exempel vara svåra trafikförhållanden eller om du har en funktionsnedsättning. Vi gör en individuell bedömning utifrån riktlinjer för skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts

Du ansöker via vår e-tjänst

Du måste ansöka i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Vi behöver ansökan för kommande läsår senast den 31 maj för att garantera att det fungerar vid skolstarten.

Beslutet gäller för ett läsår. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Du måste göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola.

Du behöver Mobilt BankID eller e-legitimation för att ansöka digitalt. Om du inte har det kan du använda blanketten.

Blankett för ansökan om skolskjutsPDF


Vad gäller för skolskjutsen?

Du kan få skolskjuts på olika sätt; allmän kollektivtrafik, skolbuss och skoltaxi. Vem som har rätt till skolskjuts regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som beslutar om skolskjuts.

Riktlinjer för barn- och elevtransport, skolskjuts och elevresor i Västerås, se under rubriken Riktlinjer

Om du får skolskjuts har du rätt att åka till och från skolan i anslutning till undervisningen. Du har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Restiden ska normalt inte ta mer än 60 minuter för enkel resa.

Om du har frågor

Aktuell information gällande Rytterneområdet till Tegelviken 

Grundskolenämnden har vid extra insatt nämndsammanträde tisdagen den 4 maj 2021 fattat beslut om att bevilja ansökningar om skolskjuts från området Rytterne till Tegelvikens skola. Det gäller för resterande del av läsåret 2020/2021 samt för läsåret 2021/2022. För att kunna beviljas skolskjuts för såväl innevarande läsår som nästkommande läsår behöver vårdnadshavare fylla i en ansökan om skolskjuts.

De beslut som fattats av Grundskolenämnden per 4 maj 2021 är undantag från ordinarie bedömning/handläggning av beviljandet av skolskjuts. Planerad skola för elever boende i Rytterne kvarstår som tidigare att vara Dingtuna skola.

Planeringen att upphäva ett godtyckligt skolskjutsåkande från ett område som egentligen enligt 2012 års underlag tillhör ett annat område påbörjades läsåret 2018/2019. Planeringen verkställdes inför läsåret 2020/2021

Två bussar har under tidigare läsår passerat Rytterneområdet på sin väg till Nyckelön för att hämta upp de elever som haft rätt till sin skolskjuts från Nyckelön till Tegelviken. Dessa bussar har tidigare inte varit fullbelagda vilket gjort att obehöriga elever i Rytterneområdet har kunnat hoppa på bussen.

Det framkom under läsåret 2018/2019 att extra bussar beställts på grund av ökat antal elever.

Kommunen började i det skedet att se över vilka som faktiskt hade rätt till sin skolskjuts till den av kommunen anvisade skolan. Det visade sig då att antalet elever på Nyckelön hade ökat markant och är dagsläget är det ca 120 st. Se karta nedan:

Karta

Skolskjuts med upphandlad buss planeras alltid för de elever som är behöriga och som bor i sitt ”upptagningsområde” vilket visas ovan. Antalet elever kan såklart variera från dag till dag beroende sjukdom, vissa nyttjar endast på morgonen, vissa kanske har fritids och inte åker hem på eftermiddagen.

2015-12-08 tog Grundskolenämnden beslutet (dnr:2015/2258-GSN-646) att lägga ner Ekebyskolan, och i den tjänsteskrivelse som utgör underlag för det beslutet meddelas att de av nedläggningen berörda eleverna, under den tid dom hade kvar i grundskolan, fortsatt fick rätt till skolskjuts till Tegelviksskolan, dock högst 5 år. Att dessa elever fick skolskjuts under denna begränsade tid, medförde att även andra elever kunde få skolskjuts till Tegelviksskolan eftersom det inte var fullt i dessa bussar och det då inte medförde några ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. När denna förmån efter 5 år, 2020 upphörde att gälla, upphörde även denna möjlighet för de elever som hade beviljats tidsbegränsad skolskjuts på grund av att det inte medförde några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att anordna den skolskjutsen.

Mot bakgrund av ovan, så har förvaltningen sett över skolskjutsen i detta område. Detta eftersom planeringen enligt kommunallagens likställighetsprincip ska ha samma utgångspunkt som övriga skolskjutsområden i Västerås stad. Skolskjutsen ska planeras för elever som går på den av kommunen planerade skolan.

Skolskjuts på landsbygden med upphandlad skolskjuts planeras utifrån de elever som utifrån skollagen och kommunala riktlinjer, är behöriga till sin skolskjuts.

Skolskjuts är en transport mellan plats i anslutning till hemmet och skolan av elev i grundskola och grundsärskola (årskurs f-9).

Bestämmelser om skolskjuts finns i: - Skollagen (SFS 2010/800) - Skolskjutsförordningen (SFS 1970:340) - Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17)

Utöver dessa har kommunen möjlighet att besluta om skolskjutsen inom kommunen.

Nej, adresser i Rytterneområdet har aldrig varit hänvisade till Tegelviken.

Västerås stad följer de bestämmelser som framkommer i skollagen vad beträffar skolskjuts. Skollagens bestämmelser gällande skolskjuts stämmer enligt stadens uppfattning överens med de bestämmelser som finns i barnkonventionen. Barnrättsperspektivet har även beaktats vid utformandet av riktlinjerna. En granskning av riktlinjerna genomfördes under hösten 2020, och en del i detta var att beakta barnrättsperspektivet och barnkonventionen.

Busskort - för dig på gymnasiet

Du kan ha rätt till busskort, eller elevresor som det heter i skollagen, om du går på gymnasiet. Du har rätt till busskort om avståndet till skolan är mer än 6 kilometer. Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till skolan.

Du som går på gymnasiet kan inte ansöka om skolskjuts, förutom om du går gymnasiesärskola. Du kan inte ansöka om busskort på grund av särskilda skäl.

För dig som går på gymnasieskola utanför Västmanlands län

Om du går på en skola som ligger utanför Västmanlands län får du inte busskort. Du kan få inackorderingstillägg eller resetillägg istället.

Information om inackorderingstillägg och resetillägg

Så här ansöker du om busskort

Du ansöker via VLs e-tjänst.

Beslutet gäller för ett läsår. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Du måste göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola.

 

Om du har frågor

Kollektivtrafikförvaltningen hanterar busskort för gymnasieelever. Om du har frågor om vilka regler som gäller för ansökan kontaktar du VL på telefon 0771-22 40 00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Firande av studenten i Västerås

  Studenterna kommer att få fira på skolan den 9 juni med utspring. Detta förutsätter dock att det inte sker en stor smittspridning fram till dess och att firandet genomförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Barn förgiftade av sprängört

  Tre flickor i elvaårsåldern förgiftades den 4 maj sedan de ätit sprängört som någon lagt i vindskyddet vid Fågelviken. Flickorna fördes med ambulans till Västmanlands sjukhus där de fick tillbringa natten. De ska nu vara utom fara.