Logotyp
Visa sökformulär

Gräva, schakta, tillstånd

Den tekniska beskrivningen för grävning eller andra åtgärder i offentlig mark beskriver de krav Västerås stad ställer i samband med arbeten i offentlig mark.

Det här gäller

Uppdatering: Kontaktlistan uppdaterades den 19 september 2016.

Tekniska nämnden har beslutat om nya krav i Teknisk beskrivning för grävning och andra åtgärder i allmän platsmark. De nya kraven gäller från den 1 mars 2016.

De nya kraven består framförallt i att

  • Återställningsytor efter avslutat jobb har utökats
  • Det är inte längre tillåtet att återställa i egen regi
  • Taxorna har uppdaterats.

Nyanläggning och förnyelse av till exempel befintliga ledningar ska i god tid före planerad arbetsstart skickas på remiss till Västerås stad, berörda ledningsägare och övriga intressenter. Detta för att genom till exempel samförläggning minska olägenheter och störningar.

Ansökan om schakttillstånd och TA-plan ska göras minst 10 arbetsdagar innan arbetet planeras starta. När schakttillstånd och TA-plan godkänts av Västerås stad och övriga tillstånd är klara, får arbetet börja.

När arbetet är klart ska återställning av hårdgjorda och gröna ytor på allmän platsmark beställas av Västerås stad och utföras av dess entreprenörer.

I länklistan finns en länk till stadens karta för fornlämningar.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?