Logotyp
Visa sökformulär

Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och service från Västerås stad. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vilket stöd kan jag få?

Spinning för kvinna med funktionsnedsättning

Det finns många olika slags stöd, både för dig och för din familj. Vilken slags hjälp du har rätt till beror på vad du har för behov och hur omfattande din funktionsnedsättning är. Du ansöker om stöd hos kommunens biståndshandläggare, som du når via Kontaktcenter. 

Boende

Om du behöver mycket hjälp i vardagen och inte kan bo kvar hemma kan du flytta till en bostad med särskild service.

Läs mer om boende för personer med funktionsnedsättning

Hjälp hemma

Du som bor kvar hemma kan få hemtjänst, trygghetslarm eller annan hjälp i hemmet. Du kan också få bidrag för att göra bostadsanpassningar som underlättar ditt vardagsliv.

Läs mer om hemtjänst

Läs mer om trygghetslarm

Läs mer om bostadsanpassning

Hjälp vid resor och transporter

Om du behöver hjälp när du ska resa kan du ansöka om att få färdtjänst. Om du själv kör bil men har ett allvarligt fysiskt funktionshinder kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läs mer om färdtjänst

Läs mer parkeringstillstånd

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Om du har en intellektuell funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta kan du ändå få en meningsfull sysselsättning i någon av Västerås stads dagverksamheter. Du som har psykisk funktionsnedsättning kan få praktik eller arbetsträning på företag.

Läs mer om daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Stöd och service enligt LSS

För dig som har en funktionsnedsättning finns hjälp att få från Västerås stad. De flesta av insatserna styrs till stor del av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du som vårdar en anhörig som har en funktionsnedsättning kan få avlösarservice. Det innebär att ett vårdbiträde kommer hem till dig och tillfälligt tar över omvårdnaden.

En kontaktperson är någon som fungerar som sällskap och stöd till dig som har en funktionsnedsättning, till exempel på dina fritidsaktiviteter.

Barn med funktionsnedsättning har rätt till att ibland vistas utanför det egna hemmet, till exempel i ett särskilt korttidshem, hos en stödfamilj eller på ett sommarläger.

En ledsagare är en person som hjälper dig som har en funktionsnedsättning att delta i aktiviteter i närmiljön utanför hemmet.

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och är under 65 år kan ha rätt till en personlig assistent som hjälper dig att klara vardagen.

Läs mer på sidan om stöd och service enligt LSS

Psykiska besvär och funktionsnedsättningar

Att någon gång få psykiska besvär är inte ovanligt, och alla kan drabbas. Om den psykiska ohälsan är så långvarig eller omfattande att det hindrar dig från att leva ett ”vanligt” liv, kan den klassas som en funktionsnedsättning. Då finns det olika slags stöd och hjälpinsatser att få.

Boendestöd innebär att du får hjälp hemma för att kunna klara av praktiska vardagssysslor.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig i kontakten med kommunen, myndigheterna och vården, samt samordna de hjälpinsatser du får.

På träffpunkter och öppna verksamheter kan du träffa andra och delta i olika aktiviteter. Det kan vara ett bra sätt att bryta eller undvika isolering. I Västerås finns fem sådana träffpunkter.

Sysselsättning i form av arbetsrehabilitering och praktik innebär att du får vara på ett företag eller en speciell verksamhet som kommunen anordnar, och öva på att vara i ett sammanhang som liknar vanligt arbete.

Läs mer om stöd till dig med psykisk funktionsnedsättning

Anhörigstöd

Du som är anhörig kan få personligt och socialt stöd.

Läs mer på sidan Anhörigstöd

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor fungerar som ett samarbetsforum mellan Västerås handikapporganisationer och de förtroendevalda som är specialiserade på handikappolitiska frågor i Västerås stad. Rådet ska att vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att funktionshindrades synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Läs mer om rådet för funktionshinderfrågor

Synpunkter och klagomål

Västerås stad har en koordinator som stödjer och vägleder dig om du vill lämna synpunkter och klagomål. Kontaktuppgifter till Johan Crusefalk hittar du nedan.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din biståndshandläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Koordinator för synpunkter och klagomål

Johan Crusefalk

Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål stödjer och vägleder dig när du vill lämna synpunkter och klagomål på verksamheter inom det sociala området. Ansvariga nämnder är individ- och familjenämnden, nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden.

Besöksadress Stadshuset

Telefonnummer 021 - 39 39 50

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Västerås är Sveriges eHälsokommun 2017

    Utmärkelsen delades ut på Vitalis-mässans invigning i Göteborg den 25 april. Den delas ut till en kommun som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft i sin verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.

  • Har du en förälder med demenssjukdom?

    Alla som har varit i den situationen vet hur svårt det är och hur tungt det känns. Nu startar en kunskapscirkel om demens på Anhörigcentrum i Västerås. Gruppen träffas vid tre tillfällen och det finns några platser kvar. Kan det här vara något för dig?

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?