Logotyp
Visa sökformulär

Skyltning

Många som har ett företag har också någon form av skyltar. Det kan vara skyltar för att man ska hitta till företaget, eller för att marknadsföra det. Du behöver känna till en del regler och bestämmelser om skyltar innan du sätter upp något.

Vad innebär det?

Fasadskylt med texten Frisör

Fasadskylt med texten Frisör

Har ditt före­tag skyltar eller ljus­anordnin­gar? Har du planer på att skaffa sådana eller göra om de du har? Då finns det en hel del du ska tänka på.

I områden med detal­jplan krävs bygg­lov för att sätta upp en skylt eller en ljus­an­ordning. Det krävs även om du ska ändra skylten eller ljus­anord­ningen väsent­ligt. Läs mer under om hur du ansöker under rubriken Så här gör du.

När det gäller skyltar som sitter på en fasad, tänk på att

 • anpassa alltid skyltar på en fasad efter bygg­nadens stil och hur det ser ut på gatan runt omkring
 • se till he­lheten på gatan och andra bygg­nader i närheten (material, färger, ut­form­ning och liknande)
 • se till att skylten följer bygg­nadens egna linjer och drag, både horisontellt och vertikalt
 • inte dölja bygg­naden bakom stora hel­täckande skyltar.

Var sparsam med skyltar som är skrymmande. Det gäller främst ljus­låde­skyltar, det vill säga skyltar som täcker en stor yta och har kraftig be­lysning. Du ska placera skylten i direkt an­slutning till före­taget.

Skyltar i an­slutning till gator och vägar med mycket trafik får inte inne­hålla rörliga eller bild­växlande delar. Skyltar på tak och skyltar som når över tak­foten på bygg­naden ska an­vändas restrik­tivt.

Upp­rep­ning av bud­skap bör und­vikas. Varu­reklam på samma skylt som verk­sam­hetens namn ska und­vikas. Om det finns en an­visad skyl­tplats i ett skylt­program ska skylten placeras där. 

Innan du har en an­sökan klar

 • Prata om dina planer med ägaren till fastig­heten. Det finns kanske ett skylt­program för just den fastig­heten, eller gatan där du har ditt företag. Det talar om hur skyltarna ska se ut.
 • Se på hela fasaden, din skyltning kan bidra till att framhäva byggnadens kvalitéter.
 • Ett annat bra tips är att du tar kontakt med en professionell till­verkare av skyltar.

När du kommit så är långt har du kanske fått fram en rit­ning på hur du vill att din skylt ska se ut. Då är det dags att ta kontakt med oss, för att vara säker på att din skylt är bra och kan bli godkänd enligt lagen. Du tar enklast kontakt via Kontakt­center.

Du får mer in­formation på flera sidor och webbplatser

Läs mer om regler för bland annat reklam- och byggskyltar i länken här nere. Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats. Den hittar du i en länk nere i listan med bra länkar.

Länk till sidan om tillstånd och regler när det gäller offentlig mark.

Länk till Boverkets webbplats om skyltar och ljusanordningar.länk till annan webbplats

För vem

För vem?

Den här in­forma­tionen vänder sig till dig som

 • driver ett före­tag
 • funderar på att starta före­tag
 • har, eller planerar, någon form av skyltar eller ljus­anord­ningar vid före­taget.
Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt med vår Bygglots innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du får veta så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­­­­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din an­sökan

När du an­­söker om bygg­­lov kan du använda e-tjänsten för an­­sökan om bygg­lov. Du hittar den i en länk under punkt­­listan. Du ska bifoga de här hand­­lingarna med din ansökan

 • ansökningsblankett, ifylld och underskriven (enbart om du använder pappersblanketten)
 • fasadritning med mått, som visar skyltens placering på fasaden (om det är en fasadskylt)
 • ritning som visar hur skylten ser ut och dess mått
 • karta eller situationsplan, som visar översiktligt var skylten ska stå (om det är en fristående skylt).

Komplettera gärna med ett fotografi över byggnaden och området.

Länk till e-tjänst för bygglov.

Länk till blankett för an­sökan om bygg­lov.Word

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitét och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas, ändras eller sättas upp.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via vår Bygglots.

Om du inte följer reglerna

Vi måste ta ut en avgift om du inte följer de regler som gäller. Till exempel om du börjar bygga utan lov och startbesked, eller flyttar in utan slutbesked. Läs mer om olovligt byggande i länken här nere.

Länk till sidan om svartbygge, olovligt byggande.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vem tar be­slut om ditt bygg­lov?

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla bygg­lovs­ären­den i Västerås stad. När vi prövar din an­sökan tar vi hänsyn till skyltens placering, ut­­form­ning och hur den på­verkar sin om­­givning. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL. Det är i 8 kapitlet, 3 paragrafen, det går att läsa om kravet om bygglov för skyltar.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Vad kostar det?

Bygglovets avgift bestäms av en taxa. För vissa åtgärder finns det fasta avgifter. För övriga åtgärder räknas avgiften ut i varje enskilt fall. Läs mer om avgifter och taxan i länken här nere.

Läs mer om taxan på sidan om avgifter och taxor.

Hur lång tid kan det ta innan bygg­lovet är klart?

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt BPL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.                             

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?