Logotyp
Visa sökformulär

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om Stationsområdet Kungsängen. Saknar du en fråga kan du mejla den till oss. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Varför tittar ni på en ny stationslösning?

 • Att Västerås är en stad med fantastiska värden är ingen nyhet för oss som bor här. Men ryktet sprider sig snabbt. Vi blir 1600 personer fler varje år, och om bara 30 år passerar vi 200 000. Det är bra! Fler invånare betyder mer kompetens, fler företag och fler jobb. Det i sin tur gör att vi kan skapa en ännu bättre och vackrare stad, där vi gillar att leva. För att välkomna alla nya västeråsare, behöver vi erbjuda mark och möjligheter till etablering och bostäder i bra lägen. Att vi blir fler och att resandet i regionen ökar, ställer krav på ett resecentrum anpassat för framtiden med bra tillgänglighet och samordning för alla trafikslag – tåg, buss, bil, båt, cykel och gång.
  I området kring resecentrum har vi fantastiska möjligheter att skapa något nytt och spektakulärt, som också möter efterfrågan på mark och bostäder. En ny, levande stadsdel och en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden. Ett första möte med Västerås att vara stolt över, som gynnar både västeråsare, vårt näringsliv och vår miljö.

Ska stationen rivas?

 • Den plan vi nu arbetar med innebär att dagens stationsbyggnad och bussterminal rivs för att ge plats för ett nytt, fullskaligt resecentrum. Det nya resecentrumet blir med unik arkitektur en ny siluett för Västerås och knyter samman hela området med flera entréer och passager över spåren, som gör byten mellan trafikslag smidiga. Dessutom skapar det en brygga mellan city, Mälaren och angränsande stadsdelar under dygnets alla timmar.

Blir det en gångtunnel eller bro över spåren?

 • För gående och cyklister kommer resecentrum erbjuda två passager över spåren. En passage under spårområdet är inget vi har med i planerna längre. De tunnelpassager som finns vid Hamngatan och Pilgatan kommer att finnas kvar och bli tydligt sammanlänkande med det nya resecentrumet.

När ska en ny station vara klar?

 • Det finns för närvarande inget datum för när Resecentrum ska vara klart. Vi arbetar just nu med detaljplanen som kommer vara klar för samråd under 2018. Då tar vi gärna emot dina synpunkter på detaljplanen. Det återstår många frågor att klara ut kring gestaltning, etappindelning, ombyggnad av spårområdet, perronger m.m. Parallellt med detaljplanen arbetar vi med frågor som rör finansiering och ägarförhållanden.

Vad kommer den nya stationen att kosta och hur ska investeringen av de nya lösningarna finansieras?

 • Det är många parter som har del i projektet: Västerås stad, Jernhusen, Västerås Central AB, Trafikverket och Klövern Fastigheter AB för att nämna några. Diskussioner har inletts kring hur kostnader ska fördelas med avseende på roller, ansvar och uppkomna nyttor.

Kommer det finnas bil- och cykelparkeringar vid Resecentrum och i så fall hur många?

 • Ja, det kommer finnas bil- och cykelparkeringar i olika former vid resecentrum. Ett av de övergripande målen för resecentrum är att det ska vara tillgängligt för alla och därför är det viktigt att man både kan hämta och lämna med bil samt att kunna parkera sin bil för fortsatt resa med buss eller tåg. Det kommer vara möjligt att parkera sin cykel både inomhus och utomhus, på någon av de cirka 2 000 cykelparkeringar som är planerade. Exakt hur många bilparkeringar som kommer att finnas vid resecentrum är ännu inte klart. I hela området är tanken att flertalet parkeringsplatser ska finnas i parkeringshus och det kommer att finnas pendlar- och resenärsparkeringar i nära anslutning till resecentrum.

Kommer järnvägen att grävas ner?

 • Nej. Våren 2010 togs ett politiskt beslut om att järnvägen ska ligga kvar i markplan. Detta beslut grundar sig på studier av tekniska möjligheter till att lägga järnvägen på bro respektive i tunnel och vilka konsekvenser detta medför. Det visade sig att det allra bästa alternativet var att låta järnvägen ligga kvar i markplan.

Är det inte slöseri att bygga om en station från 1997?

 • Resandet ökar i snabb takt, ännu snabbare än vi tidigare beräknat. Det gäller inte minst alla de som pendlar till arbetet i länet men även till angränsade städer och Stockholm. Trenden framåt är en fortsatt ökning. Redan idag är stationen för liten, det blir snabbt trångt under rusningstid. Det nya resecentrumet möter inte bara behoven som fler resenärer innebär, utan också tekniska lösningar och förändrade livsmönster- och vanor. Det nya resecentrumet ska även vara utvecklingsbart för att klara framtida behov, som vi idag inte vet vilka de är.

Hur ägs stationen idag?

 • Stationen är samägd av Jernhusen (51 %) och Västerås stad (49 %) i det gemensamma bolaget Västerås Central AB.

Varför är stationen samägd?

 • När stationen byggdes 1997 såg vi det som en gemensam möjlighet för både staden och Jernhusen eftersom vi hade samma mål med en förbättrad station för resenärerna.

Kommer Jernhusen och Västerås stad att fortsätta äga stationen tillsammans?

 • Ett fortsatt gemensamt ägande är en möjlighet, men Västerås stad ser i dag att det inte är någon självklarhet. Det finns flera andra alternativ, som ska utredas.

Vad finns det för planer för hela området?

 • I området närmast resecentrum planerar vi för en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stads-utveckling. Vi skapar en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter.
  I området kring resecentrum har vi fantastiska möjligheter att skapa något nytt och spektakulärt, som också möter efterfrågan på mark och bostäder. En ny, levande stadsdel och en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden. Ett första möte med Västerås att vara stolt över, som gynnar både västeråsare, vårt näringsliv och vår miljö.

Kontakta oss

Stationsområdet Kungsängen

Om du har frågor eller funderingar kring projektet är du välkommen att höra av dig.

Klicka på kontakta oss, skriv din fråga och skicka in. Vi besvarar så snart vi kan!

Det här händer i Västerås

 • Västerås stad ställer ut på Bomässa

  Västerås stads konsumentvägledare, kemikaliesamordnare, energirådgivare och bygglovsinspektörer ställer ut tillsammans på Bomässan i Västerås. Vi finns i monter 212. Välkommen att besöka oss!

 • Möte om fler bostäder på Råby

  Välkommen på möte om ny detaljplan för Kornknarren 1 med flera, dp 1827, på Råby. Vi planerar för flera bostäder i området. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på ...

Nytt i Västerås

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

Hjälpte informationen på denna sida dig?