Logotyp
Visa sökformulär

Jämförelse och utvärderingar

Vi följer hela tiden upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Vi tar reda på vad du tycker genom olika undersökningar och kvalitetsuppföljningar. Vi bevakar också betygsresultaten i skolorna. De uppföljningar vi gör stämmer vi av både mot nationella mål och mot våra egna mål i planer och strategier. Här är några exempel på undersökningar vi gör.

Varje år gör vi en attitydundersökning i form av en enkät. Där ställer vi frågor som handlar om till exempel trivsel, trygghet och kunskap om mål. Vi skräddarsyr enkätens omfattning och utformning beroende på vem den skickas till. De grupper som deltar i enkäten är:

  • vårdnadshavare till barn i förskolor, fritidshem och grundskolor årskurs 2 och 5.
  • grundskole- och gymnasieelever
  • barn i förskolor

I enkäten för elever i årskurs 5 och 8 finns sju frågor som är framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Dessa frågor används av över 190 kommuner i landet. Frågorna handlar om övergripande faktorer som är viktiga för lärandet, som till exempel trygghet, delaktighet, bemötande och kunskap om mål. Vi har valt att ställa samma frågor även för årskurs 2 på gymnasiet.

Vi utvärderar elevernas skolresultat i årskurs 9. Utvärderingen omfattar dels andelen behöriga till gymnasiet, dels Västerås stads genomsnittliga meritvärde. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.

Skolenkät 2016 Rapport förskolanPDF

Skolenkät 2016 Rapport fritidshemPDF

Skolenkät 2016 Rapport grundskolan eleverPDF

Skolenkät 2016 Rapport grundskolan föräldrarPDF

Skolenkät 2016 Rapport gymnasieskolanPDF

Läxhjälp. lärare hjälper elev

Fotograf: Pia Nordlander, bildN

Jämför service

Med hjälp av verktyget Jämför service kan du själv söka information om förskolor och skolor i Västerås, och enkelt jämföra dem med varandra. Här finns fakta om till exempel elevantal, driftsform och andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning.

Länk till Jämför servicelänk till annan webbplats

Statistik och jämförelser

Här är ett urval av andra verktyg där du kan söka information och göra jämförelser avseende vår förskole- och skolverksamhet.

  • På Skolverkets webbplats Välja skola kan du göra jämförelser utifrån de statistiska uppgifter som finns hämtat från bland annat Statistiska centralbyran. Det är uppgifter om elevernas meritvärde, lärare med legitimation, med mera.
  • Mer djupgående statistik och jämförelser hittar du på Skolverkets webbplats SIRIS, där information om skolors kvalitet och resultat finns samlat.
  • Skolverkets kommunblad ger en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. Siffrorna jämförs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.
  • I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i Västerås stads alla verksamheter. Här kan du följa och jämföra våra olika verksamheter från år till år.
  • På webbplatserna grundskolekvalitet.se och utbildningsinfo.se kan du göra jämförelser mellan landets grundskolor och gymnasieskolor. Informationen vänder sig främst till elever och föräldrar inför valet av skola. Kvalitetsmåtten utgår från nationella prov och betyg.
  • Skolinspektionens enkät Skolenkäten går ut en gång per termin. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?