Logotyp
Visa sökformulär

Västerås stad revisorer

Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som kommunfullmäktige har
till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift när det gäller den kommunala verksamheten.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument beträffande
den kommunala verksamheten. En kommunrevisor är liksom andra politiker valda och blir nominerade av sitt politiska parti. Revisorerna utövar inte partipolitik i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer.
Västerås stads revisorer biträds av EY, (Ernst & Young).

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den befintliga kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i stadens aktiebolag genom lekmannarevisorer, samt kommunalförbund genom revisorer som kommunfullmäktige utser.

Västerås stads revisorer 2015, maj

Västerås stads revisorer 2015, maj

Revisionens sammansättning

Revisorer från 2015-01-01

 • Ulf Höglund (M) ordförande
 • Elisabeth Löf (S) 1:e vice ordförande
 • Åke Johansson (C) 2:e vice ordförande
 • Peter Westersund (S)
 • Jörgen Eklund (S)
 • Barbara Conte (MP)
 • Börje Hultin (KD)
 • Ulf Nygren (M)
 • Joa Silver (L)
 • Daniel Forslund (SD)
 • Tanja Linderborg (V)

Revisionssekretare

Annette Björnson

​Sammanträdesdatum 2017

Sammanträdesdagar: Tredje tisdag i månaden kl 13.30-16.00
Plats: Revisionens kansli, stadshustornet våning 12

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 21 mars (på EY kontor)
 • 25 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 26 oktober 
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 12 december (planeringsdag inför 2018)

Meddelande till Kommunrevisionen

skickas till e-post:  kommunrevisionen[at]vasteras.se

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet.  Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Revisionsplan för 2017Word

Revisonens årsredovisning

Revisionens årsedovisning för år 2016 hittar du härPDF

Revisionens årsredovisning för år 2015 hittar du härPDF

Revisionens årsredovisning för år 2014 hittar du härPDF

Revisionens granskningar

Varje år genomför revisionen cirka tio till tolv fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport.

Revisionsrapporter 2016 - Fördjupade granskningar

2016 Granskning av

 • Grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans - Pågar ​
 • Äldrenämndens åtgärder för ekonomi i balans
 • Arbetet för likabehandling i grundskolan
 • Arbete för att minska sjukfrånvaron
 • Uppföljning av granskningen av IT-säkerhet inom Sociala nämndernas förvaltning
 • Verksamhetsövertagande gator och parker - område Öster
 • Ökade kostnader för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
 • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande
 • Äldreboende (besluas om mars 2017)

Senaste nytt

47PDF
46PDF
45PDF
48PDF

51PDF
49PDF

50PDF

51

52

Revisionsrapporter  - Fördjupade granskningar från 2015 -2014

Senaste Nytt är en sammanfattning av revisionsrapporten: Vill du läsa Senaste Nytt klicka på numret nedan  
Vill du läsa hela rapporten, klicka på länken för rapport nummer.

2015 Granskning av

 • Underhåll vid gatu- och trafikenheten
 • Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
 • Intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS
 • Socialsekreterarna med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning
 • Intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS 
 • Finanshantering
 • Upphandling
 • Intern kontroll av rapporterad tid i hemtjänsten
 • Förstudie av Björnön

Lekmannarevisionens rapport  
Granskning av Block 6 med anledning av problemen
med luktstörning

2014 Granskning av

 • Följsamhet av domstolsbeslut i högre instans
 • Verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
 • Stadens arbetsmarknadsinsatser
 • Flyktingmottagande och integration
 • Kvaliteten inom särskilda boende i äldreomsorgen
 • Stadens ledarskap
 • Västerås stads uppföljning av Rocklundaavtalet
 • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Bisysslor via registeranalys
 • Stadens arbete med våld i nära relationer
 • IT-säkerhet inom sociala nämndernas förvaltning
 • Stödet till spelberoendeRapport
2014:1
2014:2
2014:3
2014:4
2014:5
2014:6
2014:7
2014:8
2014:9
2014:10
2014:11 
2014


Tidigare granskningar

Är du intresserad av fördjupade granskningar som genomförts tidigare år,
kontakta revisionssekreteare på kommunrevisionen(at)vasteras.se


Revisionsrapporter 2013 - Fördjupade granskningar

 • Granskning av enheternas målstyrning inom proAros
 • Granskning av momsredovisning
 • Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet
 • Granskning av efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade
 • Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter
 • Granskning av kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan
 • Granskning av toaletter i stadens fastigheter
 • Granskning av hyressättning av stadens ägda fastigheter
 • Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv
 • Granskning av efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?