Logotyp
Visa sökformulär

Sjöar och vattendrag

Mälaren förser många människor i Mälardalen med dricksvatten varje dag, och runt om i Västeråstrakten finns många sjöar och vattendrag där du kan bada och fiska.

Vatten i Västerås

Enligt Västerås stads vattenplan ska allt vatten i Västerås ha god ekologisk och kemisk status senast år 2021. För att nå dit behöver stadens förvaltningar och bolag samverka för att minska mängden näringsämnen och miljögifter som släpps ut. Vi behöver också skapa fria vandringsvägar för fisk som idag inte når sina lekområden på grund av olika typer av dammar och kraftverk i vattendragen.

Brygga vid Björnön

Fotograf: Pia Nordlander bildN

Ditt vatten

Att avloppsvatten är smutsigt och måste tas om hand och renas i reningsverk innan det släpps ut igen är självklart. Västerås stad har tagit fram riktlinjer och planer för hur avloppsreningen ska skötas.

Det är energiföretaget Mälarenergi som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom Västerås.

Har du allmänna frågor om Västerås stads sjöar, vattendrag och grundvatten kan du kontakta Västerås stads vattensamordnare. Har du frågor om enskilt avlopp kontaktar du miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Sagån och Svartån

I Västerås närhet finns Sagån och Svartån. Eftersom båda är långsträckta och rinner genom flera delar av Västmanland, är det många som påverkar vattnet. En viktig del i vattenarbetet är samverkan mellan olika intressenter inom de olika tillrinningsområdena. Därför har Sagåns och Svartåns vattenråd bildats, där Västerås stad är drivande. I vattenråden finns representanter från näringslivet, jord- och skogsbruk, ideella organisationer, berörda kommuner och intresserade privatpersoner.

Länkar till Mälarenergi och vattenrådens hemsidor finns här nedanför:

Svartåns vattenrådlänk till annan webbplats

Sagåns vattenrådlänk till annan webbplats

Mälarenergis webbplats.länk till annan webbplats

Västerås vatten

I Västerås stads vattenplan som antogs 2012, beskrivs stadens arbete och åtgärder för att nå god status i Västerås grundvatten, sjöar och vattendrag.

Där ingår till exempel att

 • Skapa fria vandringsvägar för fisk i Svartån och Sagån
 • Minska läckaget av näringsämnen från åkermark och reningsverket 
 • Minska utsläppen av metaller och andra miljögifter från stadens dagvatten.

Alla åtgärder syftar till att Västerås invånare långsiktigt ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet och attraktiva, levande vatten för rekreation.

Här finns Västerås vattenplanlänk till annan webbplats

Vattendirektivet

Vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000. Det syftar till att säkra att vi långsiktigt ska ha tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet. I Sverige har vattendirektivet lyfts in i lagstiftningen i framför allt miljöbalken, men även genom en särskild vatten­förvaltnings­förordning.

Fem vattendistrikt har bildats. I varje distrikt finns en länsstyrelse som utgör vattenmyndighet. Västmanland ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheterna har bland annat tagit fram åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer som ska följas av myndigheter och kommuner för att nå målen med god status i våra vatten.

Här kan du läsa Vattendirektivet
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistriktlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Susanna Hansen

Vattensamordnare

Besöksadress Stadshuset

Telefonnummer 021-39 11 23

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Sommarbio på Lögastrand

  För fjärde sommaren i rad bjuder vi på gratis utomhusbio på Lögastrand. Precis som förra året visar vi filmer som ni röstat fram. Årets filmer är Fantastiska vidunder och var man hittar dem, samt Capt...

Nytt i Västerås

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

 • Strålande framtid för solenergi

  Visste du att det idag är enkelt och lönsamt att installera solpaneler på sin villa och att kostnaden för solcellsmoduler gick ner med 80% mellan 2008 och 2012? Och att du med solpaneler kan minska dina energikostnader samtidigt som du alltid vet vad elen kommer att kosta varje månad?

 • God tillgång till dricksvatten i Västerås

  Du kanske har hört, läst eller sett att det just nu råder brist på grundvatten i stora delar av Sverige. I många samhällen används grundvatten för att förse hushållen med dricksvatten. Men i Västerås använder vi oss av Mälaren som vattentäkt. Det innebär att vi tar vatten från Mälaren, renar det och...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?