Logotyp
Visa sökformulär

Revidering av Västerås översiktsplan 2026

Den reviderade översiktsplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Därför behöver översiktsplanen revideras

Västerås översiktsplan antogs 2012. I juni 2016 beslutade kommun­fullmäktige att över­sikts­planen fort­farande är aktuell och fungerar som väg­ledning för fortsatt planering, men att den behöver revideras i vissa delar. För att för­bättra planens styr­verkan har vi tittat på hur trender i om­världen kan på­verka planeringen i Västerås. Vi har också bearbetat strategierna för att göra dem tydligare att an­vända. Eftersom mycket har hänt sedan 2012 har texten aktualiserats.

Revideringen i sammandrag

 • 230 000 invånare till år 2050.
  Västerås växer. Planerings­inriktningen i gällande plan är 200 000 invånare år 2050. För att möta en fortsatt befolknings­ökning föreslås att planerings­inriktningen ska ökas till 230 000 invånare år 2050.
 • 40 000 bostäder till år 2050 (25 000 planerar vi redan för).
  Komplettering och förnyelse inom Västerås tätort – staden - och serviceorterna är fortsatt prioriterat.
  Framtida bebyggelse­utveckling ska studeras.
 • Strategierna för hållbar utveckling har utvecklats.
  Ny strategi sätter den sociala hållbarheten i fokus.
 • Västerås som regionstad.
  Utvecklad regional samverkan.
  Stärkt regional infrastruktur.

Här är samrådsdokumenten

Länk till det reviderade planförslaget.PDF

Länk till Allmänna intressen.PDF

Länk till kompletterad Hållbarhetsbedömning.PDF

Länk till antagen nu gällande Hållbarhetsbedömning.PDF

Illustrationsbild från översiktsplanens samrådshandling

Kartan som kompletterar över­sikts­planen

Kartbild över Västerås kommun i översiktsplanens karttjänst

Vi har en kart­tjänst som är gjort som en del av över­sikts­planen. Kartan visar både för­slag till hur mark ska an­vändas, men också olika intressen och för­hållanden som är viktiga att ta hän­syn till i planeringen. I och med revideringen av över­sikts­planen, har även kartan upp­daterats och reviderats.

Vi håller på att an­passa vår kart­tjänst till vår nya webb­plats. Där­för är den du hittar i länken inte an­passad för mobiler och surf­plattor än.

Om du har frågor

Har du frågor om planförslaget, de andra handlingarna eller kartan? Hör av dig till Ingrid Legrell Crona. Telefon 021-39 15 58 eller e-post ingrid.legrell.crona[a]vasteras.se.

Översikts­planens strategier i korthet

I över­sikts­planen har vi formulerat tretton strategier. De ska hjälpa till att nå målen om ett håll­bart och klimat­smart Västerås.

Symbolbild för strategin Attraktiv regionstad

Attraktiv regionstad

Symbolbild för strategin Kreativt näringsklimat

Kreativt näringsklimat

Symbolbild för strategin Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar

Hälsa, välbefinnande och jäm­lika förut­sättningar

Symbolbild för strategin Kulturliv ger attraktivitet

Kulturliv ger attraktivitet

Symbolbild för strategin Bostäder för alla

Bostäder för alla

Symbolbild för strategin Bygg staden inåt

Bygg staden inåt

Symbolbild för strategin Livskraftig landsbygd med starka serviceorter

Livskraftig lands­bygd med starka service­orter

Symbolbild för strategin Enkelt att gå och cykla

Enkelt att gå och cykla

Symbolbild för strategin Kollektivtrafiken som ryggrad

Kollektivtrafiken som ryggrad

Symbolbild för strategin Levande innerstad

Levande innerstad

Symbolbild för strategin Resurs- och klimatanpassning

Resurs- och klimatanpassning

Symbolbild för strategin Kulturarv och utveckling i samklang

Kulturarv och ut­veckling i sam­klang

Symbolbild för strategin Grön och blå identitet

Grön och blå identitet

För dig som vill läsa mera

I över­sikts­planen och dess bilagor hänvisar vi till flera olika doku­ment. Det kan till exempel vara Folk­hälso­program och Grön­struktur­plan. Vi har samlat ihop länkar till alla dessa dokument på en sida.

Länk till sida med länkar till alla dokument som vi hänvisar till.

Vill du läsa om hur det gick till att skapa planen, kan du höra av dig till Kontakt­center. Där kan du också få tag i samrådsredogörelsen och utlåtande efter utställning.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Alla kommuner ska ha en aktuell över­sikts­plan. Västerås över­sikts­plan 2026 an­togs av kommun­full­mäktige i december 2012. Den be­skriver hur Västerås kan växa och ut­vecklas på ett håll­bart och klimat­smart sätt. Hur vi skapar en bra stads­miljö, hur lands­bygden ut­vecklas samt hur de värden som finns i naturen och i den byggda miljön ska tas till­vara. Planens strategier för håll­bar ut­veckling ska genom­syra planeringen och ge väg­ledning när beslut ska tas.

Länk till mer information om och planhandlingar till den nu gällande Västerås översiktsplan 2026.

Kontakta oss

Ingrid Legrell Crona

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Översiktsplan och planprogram

Telefon 021-39 15 58

Det här händer i Västerås

 • Temakväll i Hökåsen: Producera din egen solel

  Att installera solceller på en villa är i dag enkelt och lönsamt. Välkommen till en temakväll om solel arrangerad av energi- och klimatrådgivningen i Västerås stad. Vår bedömning är att husen i Hökåsen har goda förutsättningar för att kunna producera egen solel. Under temakvällen får du information ...

Nytt i Västerås

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

 • Krisstöd i samband med branden på Önsta-Gryta

  Under torsdagen brann det i ett flerbostadshus på Näckrosvägen på Önsta-Gryta. Vi har öppnat krisstödstelefon som du som är drabbad kan ringa till. Ring om du behöver samtalsstöd eller har frågor till Västerås stad. Telefonnummer: 021-39 90 00 mellan kl. 08.00-22.00.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?