Logotyp
Visa sökformulär

Kommunens planarbete

Kvällsbild med vy mot Östra hamnen och Lillåudden.

Kvällsbild med vy mot Östra hamnen och Lillåudden.

Stadsplanering sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. I översikts­planen beskriver vi de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt. I detalj­planer anger vi hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan som gäller för hela kommunen. Över­sikts­planen ligger till grund för all planering av byggan­de och mark­använd­ning i kommunen. Den be­skriver hur vi ska an­vända kommunens mark och vatten, samt hur vi ska ut­veckla be­byggelsen ur ett lång­siktigt pers­pektiv.

Om vi behöver titta lite mer noggrant på ett område, kan vi göra en fördjupning av översiktsplanen just där.

Läs mer om Västerås översiktsplan och dess fördjupningar.

Länk till Boverket webbplats om översiktsplanering.länk till annan webbplats

Övriga utredningar

Ibland krävs att vi gör lite djupare ut­redning innan vi kan gå vidare med en detalj­plan. Då kan det behövas ett planprogram, en ortsanalys eller en annan utredning. Ofta finns det möjlig­het att lämna synpunkter även på dessa ut­redningar.

I den här länken kan du läsa mer om planprogram, ortsanalyser eller andra utredningar.

Detaljplaner

En detaljplan görs för att ett mark- eller vatten­område ska an­vändas till det ända­mål det är bäst lämpat för. Detalj­planer upp­rättas i flera steg be­roende på planens om­fattning och inne­håll. Då väger vi både all­männa och en­skilda intressen mot varandra. Vi sam­råder alltid med aktörer som berörs av det specifika pro­jektet, till exempel fastig­hets­ägare, föreningar och olika myndig­heter. Det är plan- och bygglagen, PBL, som justerar arbetet med detalj­planer. Du kan läsa mer om hela processen för hur en detalj­plan tas fram längre ner på sidan.

Länk till Boverkets webbplats om detaljplanering.länk till annan webbplats

För vem

Du kan påverka när vi planerar

När vi arbetar fram olika plan­dokument finns det ofta möjlig­het att tycka till och påverka. Hur det går till är lite olika beroende på vilket dokument det gäller. Ofta är det i sam­råds- och gransknings­skedet du kan säga vad du tycker om det för­slag vi har tagit fram. Det gäller både förslag till detaljplan och andra utredningar. Om du till exempel är granne till om­rådet eller på annat sätt berörs av ­planen så har du rätt att lämna syn­punkter.

Under samråds- och gransknings­tiden finns plan­förslaget alltid till­gängligt i stads­huset och här på webb­platsen. Oftast finns även för­slaget på Västerås stads­biblioteket och ibland också hos Bostad Västerås, men då enbart i digital form.

De här planerna eller andra utredningar kan du lämna synpunkter på just nu

Länk till detaljplan för Åkesta 1:21, Skultuna, dp 1786.
Planen är utställd för granskning mellan den 11 april och den 12 maj 2017.

Länk till detaljplan för Järnbruksgatans förlängning (tidigare Västerleden del 1), Erikslund, dp 1829.
Planen är utsänd på samråd mellan den 20 april och den 19 maj 2017.

Så här jobbar vi

Processen för detaljplaner

En ny detaljplan kan tas fram på flera olika sätt. Standardförfarandet är de vanligaste. Den pro­cessen innehåller sju olika skeden. Du kan läsa mer om dem längre ner på sidan och i länkarna.

Bild över detaljplanens olika steg i processen, planuppdrag, samråd, granskning, antagande och laga kraft

Planuppdrag

När en an­sökan om en ny detalj­plan kommer in lämnar vi alltid ett planbesked. Där ska det framgå om vi ska inleda ett planarbete eller inte. Efter det är första steget att bygg­nads­nämnden tar beslut om plan­uppdrag. Sedan börjar arbetet med att ta fram ett plan­förslag. I följande skeden beskriver vi i kort­het de olika stegen i processen.

Samråd

Samrådshandlingarna är ett första förslag till planhandlingar. De består ofta av plankarta med bestämmelser, illustrationskarta och planbeskrivning. Där kan också ingå olika typer av utredningar.

När det är sam­råds­skede ger vi de som är be­rörda möjlig­het att lämna in syn­punkter på förslaget. Berörda kan vara de som bor eller äger mark inom eller gränsande till plan­området. Det kan också vara sådana som på annat sätt berörs av planen. Ofta an­ordnas ett särskilt samråds­möte för de boende och fastig­hets­ägare som berörs. Alla synpunkter som kommit in från samrådet och från granskningen för detaljplanen sammanfattas och besvaras i ett granskningsutlåtande.

Underrättelse

Inför granskningen ska vi underrätta dem som berörs av för­slaget. Det är till exempel sak­ägare, boende och övriga som har lämnat in syn­punkter under samrådet.

Granskning

Förslaget till detal­jplan bear­betas och ställs där­efter ut för gransk­ning. Det pågår i normala fall i minst två veckor. Ibland annonserar vi om ut­ställningen i dags­pressen. Sak­ägare informeras per brev. Under gransknings­tiden finns det åter möjlighet att fram­föra syn­punkter, som då ska vara skriftliga. Efter gransk­nings­tidens slut samman­fattas och besvaras inkomna synpunkter i ett utlåtande.

Granskningsutlåtande

Alla skriftliga syn­punkter som har kommit in ska samman­ställas. Det kallas för gransknings­ut­låtande. I det finns även det för­slag som vi tagit fram efter ha samman­ställt alla syn­punkter med. När ut­låtandet är klart ska det skickas ut eller göras till­gängligt för dem som inte fått sina syn­punkter till­godo­sedda.

Antagande

Det är bygg­nads­nämnden eller i vissa fall kommun­full­mäktige som antar detalj­planer. Beslutet om en antagen detaljplan vinner laga kraft efter tre veckor, om beslutet inte blir över­klagat. De tre veckorna räknas från att beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas eller om över­klagan avslås vinner planen laga kraft, det vill säga den börjar gälla. Den fortsätter sedan att gälla tills den ändras eller upphävs.

Så här gör du

Om du inte är nöjd med beslutet

Vissa av plandokumenten går att överklaga. Här beskriver vi främst vad som gäller för detalj­planer. För att ha rätt att över­klaga ska du vara berörd av detalj­planen och dessutom ha lämnat in skriftliga syn­punkter tidigare i processen. Bygg­nads­nämnden måste upp­lysa dig som berörs av beslutet om hur du gör för att över­klaga. Det kallas besvärs­hän­visning.

Länk till dokumentet besvärshänvisning för detaljplan och områdesbestämmelser.PDF

I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Du kan över­klaga detalj­planen inom tre veckor efter att bygg­nads­nämnden an­tagit planen och till­känna­givit be­slutet.

Läs mer på Boverkets webbplats om hantering av överklagande.länk till annan webbplats

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?