Logotyp
Visa sökformulär

Kommunens planarbete

Västerås stads verk­sam­heter styrs i grunden av olika lagar. Förutom lagar har vi även, planer, strategier, policyer, program och andra dokument som styr vårt arbete och som anger våra mål. Byggande och annan an­vändning av mark- och vatten­områden regleras främst av översikts­planen och detalj­planer.

Kvällsbild med vy mot Östra hamnen och Lillåudden.

Kvällsbild med vy mot Östra hamnen och Lillåudden.

Stadsplaneringen sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. Översikts­planen beskriver de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt. I detalj­planeringen regleras hur den be­byggda miljön ska ut­formas och hur mark och vatten får an­vändas.

För vem

Något för alla / Vem kan få?

Kommunens plan­arbete på­verkar alla in­vånare i kommunen. Vill du veta hur gator, vägar, torg och parker planeras, eller vad som är på gång i ditt eget bo­stads­kvarter har du möjlig­het att ta del av detta. Är du direkt be­rörd av något projekt har du också möjlig­het att på­verka planeringen.

Så här gör du

Hur går det till?

Du kan ta del av på­gående planer i vissa skeden under arbetes gång. Samtliga planer presenteras här på webb­platsen eller finns utställda bland annat i stads­huset. Är du berörd av en detalj­plan har du också möjlig­het att lämna syn­punkter och över­klaga. Undrar du vilka be­stämmelser som gäller för en viss fastig­het? Ta gärna kontakt med Kontakt­center så hjälper vi dig.

Länk till sidan för gällande detaljplaner.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Detalj­planer upp­rättas i flera steg be­roende på planens om­fattning och inne­håll. Vi sam­råder alltid med aktörer som berörs av det specifika pro­jektet, till exempel fastig­hets­ägare, föreningar och olika myndigheter.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?