Logotyp
Visa sökformulär

Servitut och samfälligheter

Ibland kan flera fastigheter ha ett gemensamt behov av att göra eller använda en specifik anläggning. Det kan vara en väg, vatten- och av­lopps­an­läggning eller en parkering­syta. Detta kan då lösas genom att in­rätta en gemen­sam­hets­an­läggning.

Det kan ibland vara nöd­vändigt för en fastighet att få rättig­het att ut­nyttja en annan fastighet för något särskilt ända­mål, till exempel rätt till utfart. Denna rättig­het kallas servitut.

Gemen­sam­hets­an­läggning

Gemen­sam­hets­an­läggning är be­nämningen på en an­läggning som är gemen­sam för flera fastig­heter och som består av nyttig­heter som är nöd­vändiga för att fastig­heterna ska kunna fungera på lång sikt. Genom att inrätta en gemen­sam­hets­an­läggning kan man tillgodose fastig­heternas behov av till exempel ut­farts­väg eller vatten- och av­lopps­an­läggningar när sådana an­ordningar inte ryms inom fastig­hetens område. Det är fastig­heterna, inte fastig­hets­ägarna personligen, som är an­slutna till en specifik gemen­sam­hets­an­läggning.

Lant­mäteriet bildar gemen­sam­hets­an­läggningar med stöd av an­läggningslagen. En gemen­sam­hets­an­läggning innebär en för framtiden bestående sam­verkan mellan flera fast­igheter när det gäller deras gemen­samma behov. Gemen­sam­hets­an­läggningar före­kommer i en mängd olika former både i tätorter och på landsbygden. De kan innehålla olika anläggningar såsom lekplatser, garage, vatten- och avloppsanläggningar, skogsbilvägar, båtbryggor med mera.

Genom att bilda en gemen­sam­hets­an­läggning blir sam­verkan med grann­fastig­heterna ordnad på ett rättsligt bindande sätt och del­ägarna får klarhet vilka behov som ska lösas gemen­samt, vilka fastig­heter som skall delta samt skyldig­heten att bidra till olika kostnader. En gemen­sam­hets­an­läggning kan för­valtas antingen av del­ägarna gemensamt eller av en sam­fällig­hets­förening. En sam­fällig­hets­förening, som bildas genom Lantmäteri­myndighetens försorg, är en juridisk person och dess medlemmar är de deltagande fastigheterna i gemen­sam­hets­an­läggningen.

Länk till blankett för överenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning.Word

Servitut

Servitut innebär rätt för en viss fastighet att på något sätt använda en annan fastighet. Rättig­heten kan till exempel avse rätt att an­vända väg för utfart, rätt att anlägga en­skild led­ning, möjlig­het att få till­gång till brunn och liknande. Generellt sett är servitutet en i tiden obegränsad rättig­het som gäller mellan fastig­heter. Rätten blir därmed oberoende av fram­tida ägar­skiften. Bildandet av servitut är mycket vanligt i alla sammanhang. Det ger goda möjligheter att lösa olika former av praktiska problem i förh­ållandena mellan fastig­heter.

Två typer av servitut finns:

  • Avtalsservitut
  • Officialservitut

Avtals­servitut bildas på frivillig basis. Efter anmälan till Lantmäteriet antecknas det i fastig­hets­registret. Avtals­servitut bildas inte med auto­matik vid lant­mäteri­för­rättning. Däremot har vi möjlighet att inom ramen för ett upp­drag assistera med ut­form­ningen av avtalet.

Servitut som är av väsentlig betydelse för en fastig­hets möjlighet att fungera bildas däremot vid lant­mäteri­förrätt­ning. Antingen i sam­band med annan för­rätt­nings­åtgärd eller som fri­stående åtgärd (fastighets­reglering). Dessa servitut kallas officialservitut och kan även upp­låtas tvångsvis. Innan lant­mäteri­myndig­heten kan bilda nya servitut skall ett antal villkor, de så kallade servituts­rekvisiten ha visats vara upp­fyllda. Även vid upp­hävande av servitut finns vissa krav som måste vara uppfyllda.

Ledningsrätt

En speciell typ av servituts­liknande rättig­het är lednings­rätt. Lednings­rätt inne­bär att en rättig­het upp­låts för ägare av allmän­nyttiga ledningar (till exempel kommun eller elbolag) att an­lägga, be­hålla och under­hålla ledningar på annans fastighet. Det kan röra sig om ledningar för till exempel vatten- och avlopp, fjärrvärme och starkström. Lednings­rätt bildas vid så kallad lednings­rätts­förrättning.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?