Logotyp
Visa sökformulär

Bygga utan bygglov

Om du har en- eller två­bostads­hus får du bygga en del utan lov. Där­emot ska du i vissa fall göra en an­mälan. Det som är lov­befriat kan till exempel vara ut­hus, murar, skärm­tak och frigge­bodar. Men också vissa till­bygg­nader, ute­platser och plank.

Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in din anmälan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du gör din an­mälan. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­mälan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din anmälan

Du kan göra din anmälan i vår e-tjänst. Vilka handlingar du ska skicka in, är beroende av vad du ska bygga. Det här är en generell lista.

 • Situationsplan.
 • Ritning på fasader.
 • Planritning.
 • Ritning med sektioner, genomskärning.

Länk till e-tjänsten för anmälan av olika slag.

Länk till blankett för anmälan.Word

Gäller din an­mälan en attefalls­åtgärd och du vill an­vända en blankett, hittar du den här nere.

Länk till blankett för anmälan om attefallsåtgärd.Word

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitét och gjorda på ett professionellt sätt. An­lita helst en fack­man.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas. Om du bygger till ska den nya delen markeras tydligt.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via Bygglotsen.

Vad innebär det?

Attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus

Du som har ett en- eller två­bostads­hus och vill du göra en så kallad attefalls­åtgärd behöver inte bygg­lov för det. Där­emot ska du göra en an­mälan. Till attefalls­åtgärder räknas:

 • En eller flera komplement­bostads­hus eller komplement­byggnader (så kallat attefalls­hus) på samman­lagt högst 25 kvadrat­meter.
 • Tillbyggnad av huvud­byggnad med 15 kvadrat­meter brutto­area.
 • Tillbyggnad med högst två tak­kupor.
 • Inredning av ytterligare en bostad – gäller endast för enbostads­hus.

För samtliga åt­gärder behöver du göra en an­mälan. Med an­mälan ska du skicka in ritningar på det du ska bygga. Du måste också få ett start­besked innan du får börja bygga.

Områden där det krävs bygglov för attefallsåtgärder

Den nya lov­be­frielsen gäller dock inte på vissa bygg­nader eller inom vissa bygg­nads­om­råden. Det är när bygg­nader är särskilt värde­fulla ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Eller när de ligger inom sådana om­råden. I dessa om­råden ska du söka bygg­lov som vanligt.

Attefallshus

Du får bygga ett så kallat attefalls­hus på maximalt 25 kvadrat­meter utan att söka bygg­lov. Det räcker att du skickar in en an­mälan. Du får bygga flera attefalls­hus, men den samman­lagda arean för alla bygg­nader får inte vara på mer än 25 kvadrat­meter. Till skillnad från frigge­boden får attefalls­huset in­redas som själv­ständig bostad. Det får an­vändas både som fritids­bostad och permanent ­bostad. Attefalls­huset får vara högst 4,0 meter från mark till tak­nock och ska placeras minst 4,5 meter från tomt­gräns. Du får placera det närmare gränsen om de grannar det berör tillåter det. Med­givandet från dina grannar bör vara skriftligt. Blankett hittar du här nere.

Länk till blankett för medgivande från granne vid attefallsåtgärd.Word

Uteplats och skärmtak på attefallshus

Om attefalls­huset är ett kom­ple­ment­bostads­hus får du göra en skyddad ute­plats utan bygg­lov eller an­mälan. På den skyddade ute­platsen får du bygga ett skärm­tak på totalt 15 kvadrat­meter. Du får bygga skärm­tak över altan, balkong eller entré på attefalls­hus, både om det är ett kom­ple­ment­bostads­hus och en kom­ple­ment­byggnad. Dock får den samman­lagda arean av alla skärm­tak som byggs på tomten inte vara mer än 15 kvadrat­meter.

Friggebod

En frigge­bod får inte an­vändas som bostad. Den ska fungera som ett komp­lement till ditt bostads­hus. Den kan an­vändas som till exempel garage, förråd, växt­hus, bastu eller lek­stuga. Du får bygga så många frigge­bodar du vill, bara arean samman­lagt är max 15 kvadrat­meter. Frigge­boden får vara högst 3,0 meter från mark till tak­nock och ska placeras minst 4,5 meter från tomt­gränsen. Du får placera den närmare gränsen om de grannar som är be­rörda tillåter det. Med­givandet från dina grannar bör vara skriftligt.

Bygger du enligt det som står här ovan, krävs varken bygg­lov eller att du gör en an­mälan.

Liten till­byggnad

Om din fastig­het ligger utan­för detalj­plan och samlad be­byggelse får du göra en liten till­byggnad utan bygg­lov. Den får vara max 50 procent av byggnads­arean på den be­fintliga huvud­byggnaden, dock max 50 kvadrat­meter. Observera att du bara får göra detta en gång och att din till­byggnad inte får dominera över det ur­sprung­liga huset.

Om till­byggnaden har våt­utrymmen eller bärande konstruktion, ska du göra en an­mälan.

Pergola och spaljé

Du behöver normalt sett inte bygg­lov för att bygga en smäcker konstruktion som är helt genom­siktlig, oavsett höjd. Det gäller till exempel för pergola, spaljé eller stängsel. En sådan kon­struk­tion ska vara luftig. Om den är bygg­lovs­pliktig eller inte beror på hur den ser ut. Ingen an­mälan krävs.

Staket

Du behöver inte bygg­lov för att sätta upp ett staket som är högst 1 meter högt. För att bygga ett staket vid ett fler­bostads­hus kan du behöva till­stånd från bostads­rätts­föreningen eller hyres­värden. Ingen an­mälan krävs.

Altan

För det mesta krävs inte bygg­lov för att bygga en altan utan tak, ett enkelt däck, om den är lägre än en meter över mark­nivån. Är du det minsta osäker ska du ta kontakt, så du får vet vad som gäller hos dig. Du behöver inte heller bygg­lov för att bygga en altan som inte kommer på­verka din byggnads ut­seende avse­värt.

Skärmtak och uteplats

Bor du i ett en- eller två­bostads­hus behöver du inte bygg­lov för att bygga skärm­tak över en ute­plats. Det gäller också för altan, balkong eller entré. Dock får den samman­lagda arean på de skärm­tak som byggts på tomten, utan krav på bygg­lov, inte vara mer än 15 kvadrat­meter. Och du får inte bygga skärm­tak närmare din tomt­gräns än 4,5 meter utan ett med­givande från dina grannar. Med­givandet från dina grannar bör vara skriftligt. Ingen anmälan krävs.

Murar

Om din fastighet ligger utan­för detalj­plan och samlad be­byggelse får du bygga murar i omedelbar närhet av bostads­huset utan att söka bygg­lov eller göra an­mälan. Det ska då vara minst 4,5 meter från tomtens gräns. Om grannen ger sitt skriftliga god­kännande får du bygga närmare gränsen utan lov. Dock måste reglerna i 2 kapitlet i plan- och bygg­lagen följas.

Har du ett en- eller två­bostads­hus får du bygga en skyddad ute­plats med mur inom 3,6 meter från bostads­huset utan bygg­lov. Det är under förut­sättning att muren inte är högre än 1,8 meter. Om du bygger muren närmare gränsen än 4,5 meter behöver du ett med­givande från de grannar som berörs. Får du inte din grannes med­givande måste du söka bygg­lov.

Mur eller plank kring uteplats

Du behöver inte heller bygg­lov för att med mur eller plank an­ordna en skyddad ute­plats inom 3,6 meter från bostads­huset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om grannen ger sitt skriftliga god­kännande får du bygga närmare gränsen utan lov. Ingen an­mälan krävs.

Sök alltid lov när kommunen är din granne

Om du har kommunal mark, väg eller allmänning som granne och du vill bygga något närmare än 4,5 meter till den tomtgränsen, då ska du alltid söka bygglov.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbyggnads­förvaltningen som hanterar alla an­mälnings- och bygg­lovs­ärenden i Västerås stad. Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Det sker antingen direkt eller genom delegation till tjänste­männen på för­valtningen. Vill du veta mer om hur delegations­ordningen ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Vad kostar det?

Avgiften för en an­mälan bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena. Till exempel in­stallation av eld­stad eller ventilation.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00
Sommartider: 7.30-16.00 (mellan måndagen den 26 juni och fredagen den 18 augusti)

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Möte om fler bostäder i Dingtuna

  Välkommen på möte för ny detaljplan i Dingtuna. Vi planerar för fler bostäder i olika former. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Sommarbio på Lögastrand

  För fjärde sommaren i rad bjuder vi på gratis utomhusbio på Lögastrand. Precis som förra året visar vi filmer som ni röstat fram. Årets filmer är Fantastiska vidunder och var man hittar dem, samt Capt...

Nytt i Västerås

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?