Logotyp
Visa sökformulär

Regler

1. Vem har rätt till plats?

När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, har barnet rätt till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Västerås stad bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till.

  • Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.
  • För barn i förskoleklass räknas 15 timmar i veckan som skoltid (där lovdagar räknas in) och tid utöver detta som fritidshem/pedagogisk omsorg.
  • För skolbarn är all tid som ligger utanför schemalagd skoltid (där lovdagar räknas in) fritidshem/pedagogisk omsorg.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds av både kommunala, fristående och enskilda utförare.

Arbetsschema eller studieschema ska visas upp för enheten på begäran.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn ska erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Läs mer om särskilt stöd här

För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00.

2. Du som är studerande

För att behovet av tid ska fattas på rätt grunder ska studieintyg lämnas till Västerås stads Kontaktcenter. Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg ska lämnas in för varje ny period eller kurs. Avbryter du eller är klar med studierna ska du uppdatera ditt behov i e-tjänsten.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

Barn som läser

3. Du som är arbetssökande

Förskola/pedagogisk omsorg

Barn som har förälder som är arbetssökande, har rätt att få eller behålla plats i verksamhet totalt 20 timmar i veckan. Hur tiden ska fördelas bestäms av verksamheten utifrån vad som är bästa pedagogiska kvalitet för barnen, efter dialog med föräldrar.

Fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn som går i förskoleklass som har förälder som är arbetssökande, har rätt till verksamhet på skoldagar upp till tio timmar i veckan efter skoltid.

Barn som går i årskurs 1-3 som har förälder som är arbetssökande, har rätt till verksamhet på skoldagar upp till sex timmar i veckan efter skoltid.

Hur tiden ska fördelas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska kvalitet för barnen, efter dialog med föräldrar. På skollov är barnen lediga.

Barn som går i årskurs 4-6 som har en förälder som är arbetssökande, har inte rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg.

4. Du som är föräldraledig

Förskola/pedagogisk omsorg

Den som är gravid har möjlighet att hos Försäkringskassan ansöka om föräldrapenning när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Båda föräldrarna kan också vara lediga med föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning före förlossningen. Äldre syskon erbjuds vid dessa tillfällen tid i förskolan i samma omfattning som före föräldraledigheten.

Barn som har föräldrar som är föräldralediga för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Hur tiden ska fördelas bestäms av verksamheten utifrån vad som är bästa pedagogiska kvalitet för barnen, efter dialog med föräldrar.

En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten kan istället ansöka om tid baserad på arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen. För att styrka behovet av tid ska du lämna intyg till Västerås stads Kontaktcenter.

Fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn som går i förskoleklass som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn, har rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg på skoldagar upp till tio timmar i veckan efter skoltid. På skollov är barnen lediga.

Barn som går i årskurs 1-6 som har en förälder som är föräldraledig, har inte rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg.

5. Du som har obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är till för barn mellan 1-12 år som har förälder/föräldrar som har sitt ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger.

Behovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Västerås stad gör en prövning i varje enskilt fall, och omprövning sker en gång per termin när man har fått rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

Stövlar på tork

6. Anmäl behov och ansök om plats

När ett barn behöver plats inom någon av verksamhetsformerna, anmäler familjen sitt behov i e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Detta gäller även allmän förskola. När du anmäler behov söker du samtidigt plats. Västerås stad bedömer om ditt barn har rätt till placering i den omfattning som familjen önskar. Bedömningen är baserad på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, tid för dygnsvila eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Vid ändrade förhållanden, även när barnet står i kö, är det viktigt att du så snart som möjligt ändrar i e-tjänsten, till exempel grund för placering (du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig) eller ändrad inkomst. Vid studier och arbetsmarknadsåtgärder krävs intyg från studieanordnare och A-kassa. I vissa fall behövs också intyg från försäkringskassa. Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg ska lämnas in för varje ny period eller kurs till Västerås stads Kontaktcenter. Beslutet om rätt till plats kan kontrolleras med stickprov.

Om du under din föräldraledighet arbetar eller studerar, kan du istället välja tid baserad på arbetstid/studietid. Då ska följande dokument lämnas in till Kontaktcenter i samband med din anmälan om behov av plats:

Arbete under föräldraledighet

  • Arbetsgivarintyg med uppgift om arbetstid.
  • Egen företagare ska bifoga kopia på registreringsbevis och F-skattsedel.

Studier under föräldraledighet

  • Intyg ska lämnas där studieanordnaren intygar att studier bedrivs.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

7. Platserbjudande

När du har ansökt om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, får du ett platserbjudande när det finns en plats ledig. Platserbjudandet ska besvaras i e-tjänsten. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du svara på en blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet.

Målet är att alla barn från ett års ålder ska få ett erbjudande om plats från det datum som behov finns. Det är bara kommunala utförare som är skyldiga att erbjuda en plats inom fyra månader.
Om du har ansökt till fristående eller enskild verksamhet, får du ett erbjudande från enheten när det finns en plats ledig.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

8. Tillgång till plats

Om det blir konkurrens till platserna i kommunal verksamhet, så erbjuds plats i följande ordning:

  • önskad månad, det vill säga från när du har ett behov,
  • om det finns syskon till barnet på den enhet du önskar och i den månad du har behov, samt
  • anmälningstid, det vill säga hur lång tid du väntat på plats inom den kommunala verksamheten.

Förtur för syskon gäller barn som är folkbokförda på samma adress, där föräldrarna söker plats på samma enhet där ett syskon redan har en plats. Syskonförtur gäller inte i verksamheter för barn med särskilda rättigheter.

Fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

9. Inskolning

Inskolningen är viktig för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön. Den är också viktig för att du som förälder ska få ta del av det som kommer att bli en stor del av ditt barns vardag.

Inskolningen följer ett schema som bestäms i dialog med föräldrarna och startar det datum barnet har blivit placerat. När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning.

10. Att påverka som förälder

Minst en gång per år ska personalen och barnets föräldrar ha ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Det finns också föräldramöten eller olika typer av råd och styrelser där föräldrar och personal kan delta. Enheten ska ha rutiner för att ta emot förslag och synpunkter.

Har du synpunkter på verksamheten vill vi gärna ta del av dessa. Ta i första hand kontakt med ansvarig personal och chef.

Läs mer om frågor och synpunkter på förskola härlänk till annan webbplats

Läs mer om frågor och synpunkter på familjedaghem, pedagogisk omsorg härlänk till annan webbplats

Läs mer om frågor och synpunkter på fritidshem härlänk till annan webbplats

11. Säga upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du säga upp platsen på en blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen. Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar behöver du inte säga upp platsen när barnet byter förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Västerås stad via e-tjänsten eller på blankett. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

Pojke med förstoringsglas

12. Avgifter

En plats kostar cirka 130 000 kr per barn och år. Detta har du som invånare till största delen betalat genom skatter. Men du behöver komplettera kostnaden. Du betalar en viss procent av din lön, beroende på hur många timmar ditt barn är i verksamhet per vecka samt hur många barn er familj har i verksamheten. Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du ska betala. Taket är för närvarande 1 362 kronor per barn och månad. Det förutsätter att hushållets sammanlagda inkomst är lika med eller överstiger 45 390 kronor per månad före skatt.

För plats i förskola tas en avgift ut enligt maxtaxans regler. Avdrag för allmän förskola görs för alla 3-5-åringar i förskola/pedagogisk omsorg och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. När fakturan kommer är avdraget redan gjort. Bara allmän förskola på 15 timmar i veckan fördelat på tre timmar per dag är avgiftsfri.

Barn med funktionsnedsättning som har fyllt 13 år har fritidshem efter ordinarie skoltid och under lov utan avgift, enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar. Du ska själv anmäla de inkomständringar som sker under året till Västerås stad i e-tjänsten. Västerås stad kan också skicka ut en inkomstfråga under året. Om felaktig inkomst lämnats har kommunen rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

Avgiftskontroll

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift. Därför genomför Västerås stad en kontroll av avgifter som betalats in. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade inkomster hos Skatteverket.

Läs mer om avgiftskontroll här

13. Avgiftsnivåer

Föräldrar betalar en avgift om barnet har en plats i kommunal, fristående eller enskild verksamhet. Avgiften betalas till Västerås stad från och med första inskolningsdagen och sedan tolv månader per år, månadsvis i efterskott. Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund av till exempel sjukdom, semester eller annan ledighet, då platsen ändå uppehålls. Om betalningen är försenad tillämpas räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso, så länge skulden finns kvar. Detta gäller både kommunal, fristående och enskild verksamhet. Hushåll där avgiften beräknas hamna under 100 kronor per månad betalar ingen avgift.

Syskonrabatt

Avgift betalas för barn 1, 2 och 3 enligt maxtaxan. För barn 4 är verksamheten avgiftsfri. Syskonrabatt gäller inom och mellan kommunal, fristående och enskild verksamhet. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

Du kan själv beräkna din avgift här

14. Inkomstredovisning

När Västerås stad beslutar om avgiften för ditt barns plats utgår kommunen från hushållets inkomst. Hushållet kan bestå av en ensamstående förälder eller av ett par som är gifta/sammanboende och folkbokförda på samma adress. I dessa fall ligger bådas inkomster till grund för avgiften.

Din avgift beräknas på den inkomst som du redovisar i e-tjänsten. Den beräknade årsinkomsten delas med tolv. Förutom lön för arbete och inkomst av näringsverksamhet räknas också till exempel föräldrapenning, sjukpenning/sjukbidrag och arbetslöshetsersättning som inkomst.

Anges ingen inkomst kommer högsta avgift enligt maxtaxan att tas ut till dess att inkomstuppgift lämnas av hushållet. Om hushållet får ändrad inkomst ska ny inkomst meddelas till Västerås stad. Anmäl också ändrade familjeförhållanden i e-tjänsten. Kommunen har rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift, till exempel om hushållet angett felaktig inkomst.

Fler exempel på inkomst finns här

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

15. Delad plats

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna samt båda föräldrarna har behov av plats, räknas båda föräldrarna som platsinnehavare. De får då delad faktura oavsett i hur stor grad de använder platsen. Varje hushåll med delad faktura betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till inkomst. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura. Detta innebär två fakturor som gäller samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats. Om en förälder i ett av hushållen säger upp sin plats innebär det att den andra platsinnehavaren betalar full avgift. Anmäl ändrade familjeförhållanden i e-tjänsten.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

16. Närvarotider

Tiden i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg omfattar de tider du som förälder arbetar eller studerar. Barnet är ledigt under föräldrarnas semester och ledighet.

Utgångspunkten för barnets närvarotider är föräldrarnas arbetstider/studietider, restider, tid för dygnsvila och eventuellt ytterligare faktorer som kan vara viktiga i det enskilda fallet. Västerås stad beslutar hur mycket tid barnet får i samband med anmälan om behov av plats.

När närvarotiden beslutas skiljer Västerås stad på tillfälliga och varaktiga förändringar i behovet av verksamhet. Tillfälliga förändringar, när föräldern av någon anledning har mer eller mindre arbetstid än vanligt, kan lösas tillsammans med verksamheten. Vid varaktiga förändringar, om föräldern får ändrade arbetstider under minst två månader, ska en uppdatering lämnas in till Västerås stad före ändringen börjar gälla. Detta kan göras i e-tjänsten eller på blankett om du inte har Mobilt BankID eller e-legitimation.

Barn som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn har rätt till tid i förskolan/pedagogisk omsorg 15 timmar i veckan. När båda föräldrarna är hemma med föräldrapenning för nyfött barn gäller 15 timmar i veckan för syskon i förskola/pedagogisk omsorg.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

17. Öppettider

Normal öppettid i kommunal verksamhet är klockan 6.30-18.00. Vid särskilda dokumenterade skäl finns utökad verksamhet från klockan 6.00 till klockan 19.30. Efter klockan 19.30 finns det tillgång till nattverksamhet.

Öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar är öppen klockan 13.00-17.00 under skoldagar. Under lov är verksamheten öppen klockan 10.00-17.00. I juli är den öppna fritidsverksamheten stängd. Möjlighet finns att ansöka om fritidshem istället.

Under sommaren när många barn är lediga kan förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samarbeta. Det kan innebära att barn får vara på annat ställe än de brukar. Föräldrar erbjuds att i god tid besöka den tillfälliga placeringen.

Planeringsdagar

Fyra dagar per år har förskolorna och fritidshemmen möjlighet att stänga för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare har möjlighet att stänga två dagar per år. Enheten ska informera föräldrarna minst två månader i förväg. Inget avdrag på avgiften görs. Tillfälliga lösningar av verksamhet ska vid behov tillgodoses. De föräldrar som inte själva kan lösa sitt behov under dessa dagar ska meddela enheten minst två veckor i förväg.

Läs mer om öppettider och planeringsdagar här

För information om öppettider och planeringsdagar i fristående och enskild verksamhet, kontakta respektive enhet.

18. Information om personuppgifter

I handläggningen av behov och plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg behandlas personuppgifter om barn och föräldrar som är nödvändiga för verksamheten. Exempel på personuppgifter inom familjen är namn, adress och personnummer. Uppgifterna behövs bland annat för registrering, placering i kö och vid betalning av avgift. Uppgifterna hämtas från folkbokföringsregistret. Uppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till Statistiska Centralbyrån.

Det är förskolenämnden och grundskolenämnden i Västerås som är ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Du kan alltid vända dig till Västerås stad för att få veta vilka personuppgifter som behandlas och för att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter om dig som behandlas, så kallat registerutdrag.

Skriv till Förskolenämnden (förskola/pedagogisk omsorg) eller Grundskolenämnden (fritidshem/pedagogisk omsorg) i Västerås stad, 721 87 Västerås, som är personuppgiftsansvariga.

19. Försäkring

Barn i kommunal förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet samt barn i fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg som är folkbokförda i Västerås ingår i Västerås stads olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller till och från bostaden samt när barnet är i verksamheten.

Läs mer om försäkring här

Barn och pedagog ute

20. Barn som söker plats i Västerås kommun

Barn som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om det finns särskilda skäl. Det är Västerås stad som gör bedömningen. Uppfylls särskilda skäl ställs barnet i kö på samma villkor som barn folkbokförda i Västerås kommun. Finns inga särskilda skäl kan barnet tas emot i mån av plats, men då gäller inte fyramånadersgarantin. För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00. Avgiften betalar du till din hemkommun.

Söker du plats i Västerås ska du alltid kontakta din hemkommun, det gäller både när barnet får en plats och när platsen sägs upp. När barnet slutar i Västerås ska platsen sägas upp i e-tjänsten.

Vill du söka till fristående förskola eller fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg i Västerås kontaktar du enheten direkt.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

Ny prövning

Om ett barn som har en plats i Västerås kommun blir folkbokfört i en annan kommun och platsen inte sägs upp, kontaktas föräldrarna av Västerås stads Kontaktcenter. Vill föräldrarna behålla platsen kommer en ny prövning att göras. Bedömningen avgör om barnets förhållande motiverar till en fortsatt plats i kommunen. För mer information ring Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00.

21. Västeråsbarn som söker plats i annan kommun

Barn som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter. Föräldrarna kontaktar den mottagande kommunen och den kommunen bestämmer om det finns möjlighet att ta emot barnet. Om det finns särskilda skäl är kommunen skyldig att ge barnet en plats. Föräldrarna måste kunna styrka de skäl som har angetts i ansökan. Ansökan om plats i annan kommun görs i Västerås stads e-tjänst.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

Föräldrar till barn som är placerade i en annan kommun än hemkommunen har ansvar för att säga upp platsen i båda kommunerna. Det vill säga både i hemkommunen och i den kommun där barnet har sin plats. Båda kommunerna måste också kontaktas när barnet har fått en plats i en annan kommun. När placeringsdatum i den andra kommunen är fastställt eller om platsen ska sägas upp ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00. Avgiften betalar du till Västerås stad.

22. Växelvis placering i två olika kommuner

Västerås stad godkänner inte växelvis placering av förskolebarn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i två olika kommuner. Vårdnadshavarna ska komma överens om i vilken kommun och i vilken förskola barnet ska vara placerat.

Samling på förskola

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?